UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố vàcông trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường,phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn đặttên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam gồm các thành viêncó tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hồng Nga,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: ÔngTrần Quốc Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Khổng Bình Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giaothông vận tải;

4. Các Uỷ viên:

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám Gốc Sở Khoa học vàCông nghệ;

- Ông Trần Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh;

- Ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnhHà Nam;

- Ông Đỗ Quang Nha, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Đinh Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường;

- Ông Lê Minh Sơn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệthuật tỉnh Hà Nam;

- Mời ông Tạ Đình Hòa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy;

- Mời ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy banMặt trận tổ quốc tỉnh.

Điều 2.Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tưvấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; thực hiện những nhiệm vụ quy địnhtại khoản 1 Điều 17 của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình côngcộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 và khoản 2 MụcV của Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006; quyết định thành lập và phâncông nhiệm vụ Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng tư vấn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quanThường trực Hội đồng tư vấn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan;Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c) ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- VPUB: CPVP, các CV;
- Lưu VT, VX.
TH.QĐ. TLHĐTVĐTĐP

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng