ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHOGIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử vềchữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứngthực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 26 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông Yên Bái quản lý các thuê bao chứng thư số là tổ chức, cá nhânthuộc thẩm quyền quản lý thuê bao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi côngviệc được ủy quyền; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chỉ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Phòng CNTT-CB;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, CN

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường