BỘ TÀI CHÍNH
-----------

Số: 1024/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA

TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Hải quan Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành hải quan; tổ chức đào tạo, cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo bồi dưỡng có liên quan đến lĩnh vực hải quan cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Trường Hải quan Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trường Hải quan Việt Nam trong tổng thể chiến lược phát triển ngành hải quan báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành hải quan hàng năm;

b) Kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hải quan.

3. Xây dựng và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức, giáo viên nghiệp vụ của ngành hải quan.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành hải quan theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật, nghiệp vụ về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

6. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành hải quan theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo trong lĩnh vực hải quan.

8. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, về đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê về công tác đào tạo bồi dưỡng theo chế độ quy định; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Quản lý cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Trường.

3. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hải quan và cung cấp các dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực đào tạo hải quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

4. Cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam gồm:

1. Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ.

2. Khoa Thông quan.

3. Khoa Kiểm tra sau thông qua và Kiểm soát hải quan.

4. Phòng Đào tạo và Quản lý học viên.

5. Văn phòng.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

Quy chế hoạt động của Trường Hải quan Việt Nam; nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa, văn phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Điều 5. Lãnh đạo

1. Trường Hải quan Việt Nam có Hiệu trưởng và một số Phó hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường; Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Trường Hải quan Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Trường Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Trường Hải quan Việt Nam được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-TCHQ ngày06/01/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng công chức hải quan.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất do không thực hiện thủ tục công chứng ?

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công nhà đất ? Cácn xử lý tranh chấp đất đai