ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTBÁO CÁO KINH TẾ-KỸ THUẬT: MUA SẮM THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU QUỐC GIA, DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀTỈNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghịđịnh số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành quy chế quản lý, điều hànhthực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các chương trình mụctiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19 tháng12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngânsách nhà nước năm 2014.

Xét Tờ trình số 70/TTr-CĐN ngày 15 tháng 4 năm2014 của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tờ trình số 920/SKHĐT-VX ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Mua sắm thiết bị đàotạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạynghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 với nội dung nhưsau:

1. Tên báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình: Mua sắm thiết bị đào tạo nghê thuộc chương trìnhmục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳngnghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014.

2. Chủ đầu tư: Trường caođẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Tổ chức tư vấn lậpBCKTKT: Công ty cổ phần Không gian sống.

4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:Ông Nguyễn Xuân Thịnh

5. Mục tiêu đầu tư: Dự ánđổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàunhằm hoàn thiện dần trang thiết bị dạy nghề đạt chuẩn quốc gia giai đoạn2011-2015, phục vụ công tác đào tạo ngắn hạn, dài hạn gắn với giải quyết việc làm,liên kết đào tạo và dạy nghề lao động nông thôn

6. Nội dung và quy mô đầutư: Quy mô đầu tư gồm 31 đầu danh mục trang thiết bị, cụ thể:

6.1. Nội dung

- Thiết bị nghề cắt gọt kimloại: 03 đầu danh mục;

- Thiết bị nghề hàn, côngnghệ ô tô: 04 đầu danh mục;

- Thiết bị nghề điện côngnghiệp: 08 đầu danh mục;

- Thiết bị cơ điện tử: 11đầu danh mục;

- Thiết bị tin học phục vụnghề trọng điểm: 05 đầu danhmục.

6.2. Quy mô đầu tư:

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SL

I

NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

1

Bộ thực tập vận hành phay CNC (Máy phay CNC mô hình: Fanuc Oi-MC)

B

1

2

Bộ thực tập vận hành tiện CNC (Máy tiện CNC mô hình: Fanuc 0i-TC)

B

1

3

Máy tiện cao tốc chính xác

Cái

4

II

NGH HÀN, Ô TÔ

1

Bàn thực hành hàn ảo

B

3

2

Phòng lập trình cho RoBot hàn AII-V6

B

1

3

Máy cắt plasma + gas điều khiển CNC

B

1

4

Bộ thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ phun xăng trang bị hệ thống VVTi và hệ thống điều khiển ga thông minh ETCSi (TOYOTA Camry 2007 - 2010)

B

1

III

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Cabin thực hành kỹ năng lắp đặt điện công nghiệp

B

10

2

Bộ thiết bị dùng cho thực hành lắp đặt điện cơ bản

Bộ

10

3

Bàn điều khiển của giáo viên

Bộ

1

4

Mô hình thực tập lắp ráp mạch

Bộ

12

5

Bộ thiết bị dùng cho thực hành kỹ năng lắp đặt điện công nghiệp

Bộ

12

6

Bàn thí nghiệm tiêu chuẩn

Bộ

6

7

Giá để mô hình thực tập lắp ráp mạch

Bộ

3

8

Bộ thí nghiệm cảm biến

Bộ

2

IV

THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN TỬ

Bộ

A

THIẾT BỊ THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

Bộ

1

Bộ thực hành môn kỹ thuật điều khiển AVR

Bộ

6

2

Module role và Solid State

Bộ

5

3

Module đèn giao thông

Bộ

5

4

Module thực hành thí nghiệm Matrix Led 16x16

Bộ

5

5

Module LCD

Bộ

5

B

THIẾT BỊ THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Bộ

1

Bộ thí nghiệm điện tử công suất điện

Bộ

4

C

PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT XUNG –SỐ

Bộ

1

Bộ thí nghiệm chính

Bộ

4

2

Bộ thí nghiệm cơ bản về mạch lôgic số

Bộ

4

3

Bộ thí nghiệm cơ bản mạch số 1

Bộ

4

4

Bộ thí nghiệm cơ bản mạch số 2

Bộ

4

5

Tủ đựng thiết bị

Bộ

4

V

THIẾT BỊ TIN HỌC PHỤC VỤ NGHỀ TRỌNG ĐIỂM

Bộ

1

Máy tính thương hiệu Việt Nam Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001: 2008)

Bộ

50

2

Bàn vi tính gỗ tự nhiên

Cái

50

3

Ghế xoay lưng bầu, đệm bọc vải hoặc simili, có tay

Cái

50

4

Hệ thống camera giám sát chất lượng dạy nghề và an ninh.

B

1

5

Máy lạnh lp sàn

Cái

2

7. Địa điểm: Trong khuônviên Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khu phố Thanh Tân, thị trấn ĐấtĐỏ, huyện Đất Đỏ.

8. Loại công trình: Muasắm trang thiết bị dạy nghề.

9. Tổng mức đầu tư dự án:12.250.000.000.000 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Mườihai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó:

+ Chi phítrang thiết bị: 11.880.554.000 đồng.

+ Chi phí tưvấn, quản lý dự án: 368.500.000 đồng

+ Chi phíkhác: 946.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn chương trình mụctiêu quốc gia năm 2014 bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương(vốn sự nghiệp).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếpquản lý thực hiện dự án.

12.Thời gian thực hiện dự án: 08 tháng.

Điều 2. Trường cao đẳng nghề tỉnh làm chủ đầu tư chịu tráchnhiệm theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CPngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, Nghị định112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình và các quy định hiện hành khác.

* Những lưu ýđối với chủ đầu tư:

- Danh mụcthiết bị đầu tư “Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề năm 2014” của Trường caođẳng nghề phải phù hợp với các nghề trọng điểm của Trường đã được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng10 năm 2011.

- Đối vớitrang thiết bị tin học (Hệ thống camera) phải đảm bảo cho việc nâng cao chất lượngdạy và học của Trường, đồng thời giúp nhà trường giám sát, đánh giá toàn bộhoạt động của giáo viên, người học.

- Trong quátrình triển khai thực hiện đầu tư, chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát, đánh giánhu cầu đào tạo lao động để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách trongviệc mua sắm các trang thiết bị đào tạo nghề.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh; Trường cao đẳng nghề tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng