ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung chức năng hướng nghiệp dạy nghề vào

Trung tâm Giáo dục thường xuyên và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề đối với các huyện: Yên Bình,

Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải

---------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hoá và Thể dục, Thể thao;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp;

Căn cứ Công văn số 11862/BGD &ĐT-TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phúc đáp về việc sáp nhập một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng hướng nghiệp dạy nghề vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề ở các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề

1. Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề có chức năng giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ kiến thức và thực hiện một số lĩnh vực khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp theo sau khi biết chữ;

- Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông;

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hàng năm của địa phương;

- Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dành riêng cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật theo kế hoạch hàng năm của địa phương;

- Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập;

- Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Dạy kỹ thuật (công nghệ), dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật các trường Trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp;

- Mở lớp dạy nghề cho thanh, thiếu niên và các đối tượng khác khi địa phương có nhu cầu và khi Trung tâm có điều kiện;

- Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật, tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh phổ thông; tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề

1. Lãnh đạo:

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc về một số lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề xây dựng phương án thành lập các tổ giúp việc của Trung tâm trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Mỗi tổ giúp việc có tổ trưởng, một tổ phó do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ giúp việc do Giám đốc Trung tâm quy định.

3. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề thuộc biên chế sự nghiệp Giáo dục cấp tỉnh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xác định biên chế trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo Quy định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 960/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, các trường, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện Quyết định này của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Thương Lượng