UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1028 QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Giá bán lẻ dầu hoả của UBND Thành phố

______________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp, được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1990;

Căn cứ Quyết định số 213 ngày 24-10-1991 của Bộ Thương mại và Du lịch về giá giao dầu hoả cho các địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Thương nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán lẻ dầu hoả trên địa bàn Hải Phòng là: 2.300đ/lít (hai ngàn ba trăm đồng một lít) .

Điều 2. Mức giá trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quyết định giá trước trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám Sở Tài chính, Sở Thương nghiệp, các đơn vị kinh doanh dầu hoả và các nghành liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách