BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1029-NN-TCCB/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về nhiệm vụ, tổ chức Bộ máy của

trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 1

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 406/TTg ngày 17-6-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại các Trường Cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 (CBQLNN-PTNT.I) là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường CBQLNN-PTNT.I có tư cách pháp nhân, có con dấu, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở chính của Trường đặt tại Huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp cũ); Trường có cơ sở đào tạo - bồi dưỡng 1 đặt tại quận Đống Đa - Hà Nội (Trường Cán bộ quản lý Thuỷ lợi cũ) và cơ sở đào tạo - bồi dưỡng 2 đặt tại huyện Đông Anh - Hà Nội (Trường Cán bộ quản lý Lâm nghiệp cũ).

Điều 2. Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức cho các cơ sở của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh và nghiệp vụ chuyên môn thuộc các thành phần kinh tế cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ khuyến nông, khuyến lâm và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

4. Nghiên cứu các chương trình, đề tài về khoa học quản lý Nhà nước, quản lý kinh doanh và kinh tế xã hội của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và nước ngoài.

6. Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản của Trường theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của trường gồm có:

1. Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng

+ Các phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật trong việc lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Trường.

Phó hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công.

2. Các Phòng chức năng:

+ Phòng Đào tạo - Khoa học

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Phòng Quản trị

+ Phòng Tài vụ - Kế toán

3. Các Khoa và Bộ môn chuyên môn:

+ Khoa Công chức - Viên chức + Khoa Quản trị doanh nghiệp

+ Khoa nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Khoa Cơ sở.

Tuỳ theo yêu cầu giảng dạy, Hiệu trưởng sẽ thành lập các Bộ môn chuyên môn.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động của các tổ chức, cơ sở đào tạo bồi dưỡng và các tổ chức khác thuộc Trường do Hiệu trưởng xây dựng trình Bộ duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường CBQLNN-PTNT.I, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Quang Hà