UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân cấp đăng ký phương tiện nhỏ không thuộc diện đăng kiểm

 nhưng phải đăng ký

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Căn cứ Nghị định 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;

- Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 7/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Qui định về Đăng kí phương tiện thuỷ nội địa;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 45/TT-ĐK , ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Giám đốc Sở Giao thông công chính Hải Phòng về việc phân cấp đăng ký phương tiện nhỏ không thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Giao Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức đăng ký, quản lí các phương tiện thuỷ nội địa không thuộc diện đăng kiểm nhưng phải đăng ký theo khoản 3 điều 24 của Luật giao thông đường thuỷ nội địa, (Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người) và quản lý các phương tiện thuỷ nội địa thô sơ theo khoản 4 điều 24 (Phương tiện không có động cơ chỉ di chuyển bằng sức người hoặc sức gió, có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè) của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Điều 2:

Giao Sở Giao thông công chính Hải Phòng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các quận, huyện, thị xã thực hiện việc đăng ký các phương tiện ghi tại Điều 1 và ban hành quy định về an toàn cho các phương tiện thuỷ nội địa thô sơ theo khoản 4 của Điều 24 của Luật giao thông đường thuỷ nội địa và theo các qui định hiện hành.

Điều 3:

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Giao thông công chính, Giám đốc Công an thành phố Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Anh Điền