UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh trực thuộc

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND nam 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo, được Quốc hội thông qua ngày 15/ 6/ 2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/N Ð-CP, ngày 19/ 4/ 2005 của Chính phủ, qui định chi tiết huớng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 50/TTr-SNV , ngày15/6/2005,

 

QUYẾT ÐỊNH:

 

Ðiều 1: Thành lập Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở Phòng tiếp công dân thuộc Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc Thanh tra tỉnh; có chức năng giúp các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, gồm: HÐND, UBND tỉnh, Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Ðại diện tổ chức chính trị tổ chức tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất; thường trực tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị… của tổ chức, công dân chuyển cơ quan có thẩm quyền theo theo qui định của pháp luật.

Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo qui định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác, tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở của Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh đặt tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh:

- Chuẩn bị các điều kiện, vật chất, tài liệu đểthường trực HÐND, UBND Ðoàn Ðại biểu Quốc hội, đại diện tổ chức chính trị tổ chức các phiên tiếp dân theo định kỳ hoặc đột xuất; Sau buổi tiếp công dân của UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả tiếp công dân, thông báo ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết các nội dung khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân theo qui định của pháp luật.

- Thường trực tiếp công dân hàng ngày tại Văn phòng tiếp công dân của tỉnh, để tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân theo qui định của pháp luật; ghi chép đầy đủ nội dung công dân phản ánh vào sổ nghiệp vụ tiếp dân để theo dõi và chuyển cơ quan có thẩm quyền theo qui định.

- Quản lý, nghiên cứu, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửiUBND tỉnh; đề xuất chuyển đơn dến cơ quan có thẩm quyền của tỉnh để xem xét, giải quyết; theo dõi kết quả giải quyết và trả lời công dân.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân với Tỉnh uỷ, Thường trực HÐND, UBND tỉnh, Ðoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh theo qui định.

- Sau khi tiếp công dân được ban hành văn bản chuyển đơn để thông báo ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc các cơ quan thực hiện việc tiếp công dân theo qui định của pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân sau tiếp công dân theo sự chỉ đạo của người có thẩm quyền tiếp công dân, đảm bảo đúng qui định của pháp luật.

- Thực hiện việc phối hợp những cán bộ, công chức của các cơ quan liên quan tham gia tiếp công dân tại Văn phòng tiếp công dân của tỉnh theo qui định.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và các tài sản, trang thiết bị, tài chính của Văn phòng tiếp công dân theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Bắc Ninh giao.

Ðiều 3 : Tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh.

a- Tổ chức bộ máy gồm:

- Lãnh đạo Văn phòng có: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Văn phòng tiếp công dân.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thuởng, kỷ luật Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng tiếp công dân thực hiện theo qui định phân cấp hiện hành về công tác tổ chức cán bộ của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Các công chức, viên chức giúp việc.

b - Biên chế:

Biên chế của Văn phòng tiếp công dân nằm trong tổng biên chế hành chính của Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ.

Ðiều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Văn phòng tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ