UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc bổ sung quy định phân cấp quản lý Ngân sách các cấp chính quyền

địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2007-2010

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 19.7.2006 của HĐND tỉnh khoá XVI kỳ họp thứ 8 về việc phân cấp quản lý Ngân sách địa phương địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2007-2010;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 56/TT .HĐND16 ngày4.8.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Bổ sung khoản 6, Điều 17 của Quy định phân cấp quản lý Ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2007-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 15.8.2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh; như sau:

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp:

- Ngân sách cấp huyện: 30%.

- Ngân sách cấp xã: 70%.

Điều 2. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, Thành phố, các xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. UBND TỈNH BẮC NINH

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ