UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠIKHU VỰC TRUNG TÂM THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1426/TTr-SXD ngày 02/8/2007 về việc xinQuy định quản lý chiều cao công trình xây dựng tại khu vực trung tâm thị xã ThủDầu Một và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 381/STP-VBPQ ngày 19/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chiều cao tối đa các công trình xây dựng (kể cảphần mái) trong khu vực trung tâm thị xã Thủ Dầu Một là 20m (hai mươi mét) tínhtừ cốt nền đất tự nhiên tại khu vực công trình xây dựng;

Riêng các công trìnhtôn giáo và công trình công cộng có kiến trúc đặc thù xây dựng trong khu vựctrung tâm thị xã Thủ Dầu Một khi cải tạo, xây dựng mới phải được sự đồng ý bằngvăn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phạm vi trung tâm thị xã Thủ Dầu Một được xác định là khuvực bao gồm các tuyến đường sau đây:

- Đường Cách MạngTháng Tám (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Ngô Quyền);

- Đường Yersin (đoạntừ ngã 6 thị xã đến đường Võ Thành Long);

- Đường Phạm Ngũ Lão(đoạn từ đường Yersin đến đường Ngô Quyền);

- Đường Nguyễn Du;

- Đường Ngô Quyền;

- Đường Nguyễn ĐìnhChiểu;

- Đường Võ Thành Long(đoạn từ đường Yersin đến đường Nguyễn Đình Chiểu);

- Đường Trừ Văn Thố(đoạn từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Bà Triệu);

- Đường Nguyễn TháiHọc;

- Đường Đoàn TrầnNghiệp;

- Đường Đinh Bộ Lĩnh;

- Đường Điểu Ong;

- Đường Ngô Tùng Châu;

- Đường Bạch Đằng(đoạn từ đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Ngô Quyền);

- Đường Bà Triệu;

- Đường Nguyễn Trãi;

- Đường Lê Lợi;

- Đường Trần Hưng Đạo;

- Đường Quang Trung;

- Đường Hùng Vương(đoạn từ đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Nguyễn Trãi).

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xâydựng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải,Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một; Chủ tịch Uỷban nhân dân phường Phú Cường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Thành, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn