UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

 ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 340/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XV, kỳ họp thứ 19 về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015.

Điều 2.Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015 là căn cứ để thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện, xã: UBND cấp huyện căn cứ định mức này và mức phân bổ của ngân sách tỉnh để xây dựng mức chi phù hợp làm căn cứ thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3. Dự toán chi ngân sách các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách được điều chỉnh tăng thêm hàng năm: căn cứ chế độ, chính sách mới phát sinh và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc


QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

VÀ ỔN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

của UBND tỉnh Nghệ An)

________

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015 (sau đây gọi là định mức phân bổ ngân sách năm 2011) đảm bảo tổng dự toán chi ngân sách của các cấp, các ngành, các đơn vị khi thực hiện định mức phân bổ mới có mức tăng hợp lý so với dự toán năm 2010 được HĐND tỉnh quyết định và UBND tỉnh giao.

2. Định mức phân bổ ngân sách năm 2011 và ổn định đến năm 2015 đã bao gồm các khoản chi tiền lương, có tính chất lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp trích nộp thực hiện chế độ tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng và các chế độ có liên quan, chi nghiệp vụ và các khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên; kinh phí hoạt động Ban vì tiến bộ phụ nữ; hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp,... thuộc cơ quan, đơn vị.

Định mức này không bao gồm các khoản chi: chi đoàn ra, chi nghiệp vụ đặc thù, đột xuất, chi mua sắm lớn tài sản cố định và đã tính đến khả năng thu sự nghiệp của các ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các lĩnh vực, các đơn vị.

3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011 và ổn định đến năm 2015 chưa tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương. Dự toán được chi bằng dự toán chi tính theo định mức trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương).

4. Dân số các vùng được xác định như sau:

(1) Đô thị: các phường của thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò; các xã, phường không thuộc đồng bằng, núi thấp của thị xã Thái Hoà.

(2) Đồng bằng: các xã của thành phố Vinh, các xã, phường đồng bằng của thị xã Thái Hoà; các xã đồng bằng, thị trấn của các huyện đồng bằng.

(3) Núi thấp: các xã và thị trấn núi thấp; các xã, phường núi thấp của thị xã Thái Hoà.

(4) Núi cao: các xã, thị trấn núi cao.

II. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TỈNH

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Nội dung

Định mức

1. Đơn vị QLHC Nhà nước, Đoàn thể (Sở, ngành cấp tỉnh):

- Dưới 30 biên chế

70

- Từ 30 đến dưới 50 biên chế

67

- Từ 50 đến dưới 100 biên chế

65

- Từ 100 biên chế trở lên

62

2. Các đơn vị trực thuộc:

- Dưới 20 biên chế

63

- Từ 20 đến dưới 40 biên chế

60

- Từ 40 đến dưới 100 biên chế

57

- Từ 100 biên chế trở lên

54

3. Khối Đảng cấp tỉnh

80

a) Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

b) Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ theo quy định của Luật NSNN và các quy định hiện hành.

c) Định mức phân bổ trên đã bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp (phụ cấp cấp ủy, ưu đãi nghề, thâm niên nghề, kinh phí hoạt động công tác đảng theo Thông tư liên tịch số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 05/4/2004 của Ban Tài chính Quản trị Trung ương - Bộ Tài chính, kinh phí hoạt động theo Quy định số 3115-QĐ/VPTW ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng, phụ cấp bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo Công văn số 1278-CV/VPTW/nb ngày 30/3/2009 của Văn phòng Trung ương đối với cơ quan Đảng,...), các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định;...

Căn cứ định mức phân bổ nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể sẽ được bổ sung tính đủ 30%. Đảm bảo tỷ lệ chi lương và có tính chất lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) tối đa bằng 70%, chi thực hiện nhiệm vụ không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu là 30%.

d) Định mức phân bổ trên chưa bao gồm:

- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với các đảng bộ, chi bộ, tổ chức, cơ sở đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ các doanh nghiệp;

- Kinh phí mua trang phục của BCH Tỉnh uỷ, cán bộ phục vụ cấp uỷ theo Quy định số 3115-QĐ/VPTW ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng.

e) Đối với các đơn vị quản lý hành chính cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện miền núi, nếu định mức chi thấp hơn định mức chi quản lý hành chính nhà nước cấp huyện thì được áp dụng theo định mức chi quản lý hành chính nhà nước cấp huyện.

f) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

a) Định mức phân bổ theo tiêu chí học sinh hoặc chỉ tiêu đào tạo.

Đơn vị tính: triệu đồng/học sinh, chỉ tiêu đào tạo/năm

Nội dung

Định mức

1. Sự nghiệp giáo dục:

- Mầm non

7,1

- Trường THPT Dân tộc nội trú

11,0

- Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

9,4

2. Sự nghiệp đào tạo:

- Đại học (Y khoa Vinh)

11,5

- Cao đẳng khối sư phạm

11,0

- Cao đẳng khối văn hoá nghệ thuật

9,0

- Cao đẳng khối y dược, kỹ thuật

7,5

- Cao đẳng khối kinh tế 

7,0

- Trung học sư phạm

6,5

- Trung học khác

5,0

- Đào tạo lại tại Trường Cao đẳng sư phạm

4,0

- Đào tạo lại tại các trường đào tạo

3,3

3. Sự nghiệp dạy nghề:

- Hệ cao đẳng

5,7

- Hệ trung cấp (dài hạn)

5,0

- Dạy nghề ngắn hạn

1,5

- Trung tâm dạy nghề người tàn tật

1,5

- Học sinh bình quân (chỉ tiêu đào tạo bình quân) được cơ quan có thẩm quyền giao, được xác định như sau:

(Học sinh bình quân)

=

(Học sinh có mặt ngày 1/1 năm kế hoạch)

+

{(Học sinh tuyển mới trong năm kế hoạch) x (Số tháng thực học trong năm kế hoạch)}/12 tháng)

-

{(Học sinh ra trường trong năm kế hoạch) x (Số tháng kể từ khi ra trường đến hết năm kế hoạch)}/12 tháng)

b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề như sau:

- Trường Chính trị tỉnh áp dụng định mức chi trên biên chế tương đương với đơn vị quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh.

- Trung tâm dạy nghề người tàn tật ngoài việc tính theo chỉ tiêu dạy nghề ngắn hạn được tính bổ sung định mức theo đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (52 triệu đồng/biên chế được cấp có thẩm quyền giao).

- Các đơn vị còn lại thuộc sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề được áp dụng định mức phân bổ theo chỉ tiêu biên chế tương đương với định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh.

c) Định mức phân bổ trên đã bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Các chính sách, chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ; Học bổng học sinh, sinh viên (đối với Trường THPT dân tộc nội trú, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: học bổng học sinh được tính riêng); Chi công tác y tế trong trường học theo Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính;...

d) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế

(1) Định mức phân bổ theo tiêu chí giường bệnh (đối với đơn vị khám chữa bệnh):

Đơn vị tính: triệu đồng/giường bệnh/năm

Nội dung

Định mức

- Bệnh viện Lao, Bệnh viện tâm thần

60

- Bệnh viện Hữu nghị đa khoa

40

- Bệnh viện Nhi

48

- Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện nội tiết

48

- Bệnh viện Y học cổ truyền

26

- Bệnh viện điều dưỡng

17,5

- Bệnh viện đa khoa Tây Bắc

50

- Bệnh viện đa khoa Tây Nam

55

- Giường bệnh ngoại trú của các Bệnh viện; giường bệnh nội trú các Trung tâm

14

Giường bệnh được tính theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với Bệnh viện điều dưỡng bổ sung ngoài định mức chế độ tiền ăn của bệnh nhân điều dưỡng theo mức tại Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh.

(2) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế (đối với đơn vị thuộc hệ phòng bệnh, Trung tâm tư vấn dân số kế hoạch hoá gia đình và các đơn vị sự nghiệp y tế khác):

Đơn vị tính : triệu đồng/biên chế/năm

Nội dung

Định mức

- Mỗi biên chế

53

Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

(3) Định mức phân bổ trên đã bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN; các hoạt động nghiệp vụ, các chương trình y tế; các chính sách chế độ ưu tiên đối với lĩnh vực y tế và các chế độ có liên quan, chi phòng chống dịch thường xuyên (không bao gồm chi chống dịch đột xuất);...

(4) Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường đối với các bệnh viện, trung tâm y tế cấp tỉnh để xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường:

- Bệnh viện Hữu nghị đa khoa: 2.000 triệu đồng/năm;

- Bệnh viện nhi: 300 triệu đồng/năm;

- Các bệnh viện, trung tâm y tế khác: 100 triệu đồng/năm/đơn vị. 

(5) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

4. Định mức phân bổ chi các sự nghiệp: Văn hoá thông tin, thể dục thể thao, đảm bảo xã hội, sự nghiệp kinh tế

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Nội dung

Định mức

1. Đơn vị sự nghiệp không có hoặc hầu như không có thu:

- Dưới 20 biên chế

55

- Từ 20 đến dưới 40 biên chế

52

- Từ 40 đến dưới 100 biên chế

49

- Từ 100 biên chế trở lên

45

2. Đơn vị sự nghiệp có thu:

- Dưới 20 biên chế

49

- Từ 20 đến dưới 40 biên chế

45

- Từ 40 đến dưới 100 biên chế

43

- Từ 100 biên chế trở lên

40

a) Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

b) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.

c) Đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện miền núi, nếu định mức chi thấp hơn định mức chi sự nghiệp kinh tế cấp huyện thì được áp dụng theo định mức chi sự nghiệp kinh tế cấp huyện.

d) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Nội dung

Định mức

Mỗi biên chế

54

a) Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

b) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN; kinh phí sản xuất chương trình, tiếp phát sóng, kinh phí chi thường xuyên các trạm phát lại, mua sắm, sửa chữa nhỏ, trang thiết bị kỹ thuật ngành truyền hình;...

c) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

III. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số độ tuổi đến trường.

Đơn vị tính: đồng/dân số độ tuổi đến trường/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

1.900.000

Đồng bằng

1.700.000

Núi thấp

2.000.000

Núi cao

4.100.000

a) Dân số độ tuổi đến trường: là dân số từ 1 đến 18 tuổi.

b) Định mức phân bổ trên đã bao gồm:

- Các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục;

- Tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, kinh phí chuyển ngạch, bậc lương theo quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các chính sách, chế độ theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (trừ phụ cấp thu hút); trợ cấp giáo viên mầm non ngoài biên chế; phụ cấp đặc biệt; chế độ cho giáo viên dạy TDTT; chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng; kinh phí dạy lớp ghép, phụ cấp thâm niên miền núi; kinh phí thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT; giáo viên tăng từ ngày 01/9; chi cho giáo viên thiếu, giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu; kinh phí hoạt động Hội khuyến học cấp huyện;...

Chế độ học sinh dân tộc nội trú, bao gồm: Học bổng theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản trang cấp theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục & Đào tạo.

Trên cơ sở định mức phân bổ trên, nếu tỷ lệ chi giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 17% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung tối thiểu 17%; bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, KPCĐ,…) tối đa 83%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu 17% (chưa kể nguồn thu học phí).

c) Đối với các huyện có trường phổ thông dân tộc nội trú được bổ sung 300 triệu đồng/năm/trường.

d) Định mức phân bổ nêu trên chưa bao gồm: Kinh phí thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại giáo viên và chính sách cho giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kinh phí hỗ trợ trường đạt chuẩn Quốc gia; phụ cấp thu hút theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; khen thưởng (cấp ngành trở lên); các chính sách thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

e) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

2. Định mức phân bổ chi các sự nghiệp: Đào tạo và dạy nghề, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, đảm bảo xã hội

(1) Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số trên 18 tuổi.

Đơn vị tính: đồng/người dân trên 18 tuổi/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

9.000

Đồng bằng

9.000

Núi thấp

19.000

Núi cao

36.000

a) Định mức phân bổ trên đã bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN; chi đào tạo, dạy nghề; chi thường xuyên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đối với thành phố Vinh và huyện Yên Thành còn bao gồm quỹ lương số cán bộ trong biên chế của Trường (Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật công nghiệp Vinh và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành) được hưởng lương từ ngân sách; chi đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức; chi dạy nghề; chi phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi;...

b) Đối với các trường Trung cấp nghề thuộc huyện quản lý, nếu được tỉnh giao chỉ tiêu dạy nghề được tính thêm định mức dạy nghề bằng mức chi theo định mức của tỉnh.

c) Đối với chi đào tạo, bồi dưỡng nông dân trong độ tuổi từ 35 đến dưới 50 tuổi, được bố trí riêng theo đề án thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế:

a) Định mức phân bổ theo tiêu chí giường bệnh đối với bệnh viện:

Đơn vị tính: triệu đồng/giường bệnh/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

18

Đồng bằng

18

Núi thấp

25

Núi cao

40

Giường bệnh tính theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

b) Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số đối với bệnh viện:

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

15.000

Đồng bằng

12.000

Núi thấp

19.000

Núi cao

60.000

c) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế được giao đối với Trung tâm y tế:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

49

Đồng bằng

52

Núi thấp

54

Núi cao

57

d) Định mức phân bổ trên đã bao gồm:

- Tất cả các khoản chi thường xuyên tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện; chi phòng chống dịch có tính chất thường xuyên,...

- Các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN; phụ cấp y tế thôn bản theo Quyết định số 75/2009/-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Phụ cấp ưu đãi, thu hút theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;...

e) Định mức phân bổ trên chưa bao gồm:

Trợ cấp tham quan học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trợ cấp mua và vận chuyển nước ngọt theo chính sách đối với số nhân viên y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chi đề án tăng cường bác sỹ về cơ sở, chi sắp xếp lại cán bộ y tế, tăng giường bệnh hàng năm.

f) Đối với chi thường xuyên tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, các khoản chi lương và có tính chất lương tuyến xã: được tính trực tiếp trên cơ sở quỹ lương, phụ cấp y tế thôn và chi hoạt động khác.

(3) Định mức phân bổ chi các sự nghiệp: Văn hoá thông tin, thể dục thể thao:

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số.

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

11.500

Đồng bằng

6.300

Núi thấp

9.600

Núi cao

21.000

a) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.

b) Ngoài tính theo định mức phân bổ theo tiêu chí dân số trên còn tính bổ sung:

- Bổ sung kinh phí cho các đơn vị văn hoá điểm (thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn, huyện Quỳnh Lưu, huyện Quỳ Hợp, huyện Anh Sơn) mỗi đơn vị 200 triệu đồng/năm; huyện Hưng Nguyên (Khu di tích Lê Hồng Phong và Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh) 400 triệu đồng/năm.

- Bổ sung kinh phí cho các lễ hội dân tộc với mức hỗ trợ 150 triệu đồng/lễ hội cho lễ hội truyền thống cấp tỉnh chỉ đạo tại 5 huyện (lễ hội sông nước Cửa Lò, Lễ hội Làng Sen, Lễ hội Vua Mai - Nam Đàn, lễ hội Đền Cuông - Diễn Châu, Lễ hội Đền Cờn - Quỳnh Lưu, Lễ hội Hang Bua - Quỳ Châu) và các đơn vị cấp huyện còn lại có lễ hội được hỗ trợ 100 triệu đồng/huyện.

- Bổ sung kinh phí cho thành phố, thị xã, huyện có hoạt động văn hoá thể thao gắn với hoạt động của tỉnh: thành phố 300 triệu đồng/năm, thị xã 200 triệu đồng/năm, huyện Nam Đàn 200 triệu đồng/năm.

(4) Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số.

Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

5.000

Đồng bằng

5.000

Núi thấp

5.500

Núi cao

5.800

a) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN; chi thăm hỏi các đối tượng chính sách và các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội khác do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

b) Bổ sung ngoài định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:

- Bổ sung mỗi huyện, thành phố, thị xã 400 triệu đồng/năm để chi cho Hội người mù, Hội người cao tuổi và hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao theo chế độ quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn liền với nhiệm vụ của Nhà nước.

- Đối với các huyện có Trung tâm Giáo dục lao động xã hội bù đủ mức chi chính sách xã hội khác, đảm bảo mức: 300 triệu đồng/năm; đối với các huyện còn lại bù đủ mức chi chính sách xã hội khác đảm bảo mức: 200 triệu đồng/năm.

- Riêng đối với 2 huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương có Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào được bổ sung ngân sách huyện: 200 triệu đồng/năm/huyện.

c) Định mức phân bổ trên chưa bao gồm:

- Chi hỗ trợ công tác cai nghiện và dạy nghề tạo việc làm sau cai cho các đối tượng nghiện ma tuý tại các Trung tâm giáo dục xã hội cấp huyện (bố trí tại kinh phí thực hiện đề án cai nghiện và giải quyết việc làm sau cai).

- Đối với chi hoạt động bộ máy của các Trung tâm quản lý dạy nghề sau cai tại các huyện Tương Dương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn và thành phố Vinh được phân bổ theo định mức biên chế bằng với đơn vị sự nghiệp kinh tế cấp huyện.

d) Đối với kinh phí tăng thêm để thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được tính trên cơ sở số đối tượng theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt được bố trí tại ngân sách cấp xã.

(5) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù các sự nghiệp trên: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

3. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Vùng

Định mức

1. QLHC Nhà nước, Đoàn thể

Đô thị

66

Đồng bằng

66

Núi thấp

69

Núi cao

75

2. Khối Đảng cấp huyện

Đô thị

72

Đồng bằng

72

Núi thấp

87

Núi cao

92

a) Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

b) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: tiền lương; các khoản phụ cấp: Phụ cấp cấp uỷ theo Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban chấp hành Trung ương (phụ cấp BCH Huyện uỷ hệ số 0,4; phụ cấp đảng bộ, chi bộ 0,3), Phụ cấp thâm niên nghề đối với thanh tra, kiểm tra, phụ cấp ưu đãi nghề;...; các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ; các chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ theo Quy định số 1541-QĐ/TU ngày 28/9/2009 của Tỉnh uỷ Nghệ An.

c) Ngoài định mức phân bổ trên theo tiêu chí biên chế trên còn bổ sung kinh phí đặc thù, như sau:

- Đối với Khối đảng:

+ Bổ sung kinh phí đặc thù 450 triệu đồng/năm, gồm: Kinh phí mua sắm, sửa chữa; kinh phí lưu trữ; kinh phí chỉ đạo cơ sở; kinh phí chăm sóc sức khoẻ; kinh phí khen thưởng; kinh phí duy tu bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin; kinh phí bản tin nội bộ; chỉnh lý tài liệu nhiệm kỳ 2005 - 2010.

- Đối với quản lý nhà nước cấp huyện:

+ Bổ sung 300 triệu đồng/cấp huyện chi hoạt động khác.

+ Đối với các huyện có đường biên giới giáp Lào được bổ sung: Kỳ Sơn 300 triệu đồng; Quế Phong, Tương Dương mỗi huyện 200 triệu đồng; Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương mỗi huyện 150 triệu đồng.

+ Đối với các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Cửa Lò bổ sung thêm mỗi huyện 100 triệu đồng kinh phí đoàn vào.

- Đối với Khối Đoàn thể: Bổ sung huyện núi cao 250 triệu đồng/năm; các huyện, thành phố, thị xã khác 200 triệu đồng/năm để hỗ trợ cho công tác chỉ đạo cơ sở và thanh tra nhân dân, chi hỗ trợ xăng xe chỉ đạo cơ sở, chi hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, chi trả chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác hội theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện. Ngoài ra đối với huyện Kỳ Sơn còn bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của chuyên trách mặt trận (cấp tỉnh).

- Đối với kinh phí dân tộc, tôn giáo: Bố trí riêng theo đặc thù cấp huyện bao gồm cả khối đảng, nhà nước, đoàn thể.

d) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

4.1. Định mức phân bổ chi các đơn vị sự nghiệp kinh tế

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

51

Đồng bằng

51

Núi thấp

55

Núi cao

57

a) Hợp đồng dài hạn, thu hút được cấp có thẩm quyền giao tính định mức bằng 70% biên chế.

b) Định mức phân bổ trên đã bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp uỷ), các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.

c) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu hiện hành và khả năng ngân sách.

4.2. Định mức phân bổ chi kiến thiết thị chính

Định mức phân bổ theo tiêu chí loại đô thị, số đơn vị thị trấn.

- Đối với đô thị loại I: 45.000 triệu đồng/đô thị loại I/năm;

- Đối với đô thị loại III: 7.500 triệu đồng/đô thị loại III/năm;

- Đối với đô thị loại IV: 5.000 triệu đồng/đô thị loại IV/năm;

- Các thị trấn còn lại: 300 triệu đồng/thị trấn/năm.

4.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường

a) Định mức phân bổ theo tiêu chí loại đô thị, số đơn vị cấp xã, thị trấn.

- Đối với đô thị loại I: 12.000 triệu đồng/đô thị loại I/năm;

- Đối với đô thị loại III: 6.000 triệu đồng/đô thị loại III/năm;

- Đối với đô thị loại IV: 4.000 triệu đồng/đô thị loại IV/năm;

- Đối với các thị trấn thuộc huyện được phân bổ 200 triệu đồng/thị trấn/năm.

- Đối với các huyện còn lại phân bổ theo số đơn vị cấp xã: 40 triệu đồng/xã/năm.

b) Định mức phân bổ đối với các bệnh viện huyện quản lý: 300 triệu đồng/năm để xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường.

4.4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế khác

- Định mức phân bổ chi: Khuyến nông - lâm - ngư tính theo tiêu chí số đơn vị cấp xã: 45/triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm.

- Định mức phân bổ chi: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, sự nghiệp kinh tế khác... thuộc huyện quản lý theo tiêu chí huyện: 300 triệu đồng/năm/huyện.

5. Định mức phân bổ chi Quốc phòng - An ninh

Định mức phân bổ theo tiêu chí cấp huyện.

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện, thành, thị/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

1.300

Đồng bằng

1.300

Núi thấp

1.400

Núi cao

1.700

a) Bổ sung kinh phí đặc thù ngân sách huyện đối với các huyện có các xã giáp đường biên với Lào 220 triệu đồng/xã/năm).

b) Thành phố Vinh (địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều cơ quan cấp tỉnh) và huyện Quỳnh Lưu (địa bàn rộng, nhiều xã), thị xã Cửa Lò (trung tâm du lịch) bổ sung 200 triệu đồng/năm.

c) Bổ sung kinh phí tôn giáo, dân tộc (theo đặc thù từng huyện).

d) Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ: mỗi huyện 400 triệu đồng.

6. Định mức phân bổ chi mua sắm, sửa chữa

Định mức phân bổ theo tiêu chí cấp huyện.

Đơn vị tính: triệu đồng/huyện, thành, thị/năm

Vùng

Định mức

Đô thị

700

Đồng bằng

700

Núi thấp

750

Núi cao

800

7. Định mức phân bổ chi khác

Định mức phân bổ theo tiêu chí cấp huyện: 300 triệu đồng/năm/huyện, thành phố, thị xã.

III. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH CẤP XÃ

1. Đối với chi quản lý hành chính nhà nước:

Ngân sách cân đối đảm bảo cân đối đủ tiền lương, phụ cấp, kể cả phụ cấp cấp uỷ viên, chi hoạt động Đảng theo Thông tư liên tịch số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 05/4/2004 của Ban Tài chính Quản trị Trung ương - Bộ Tài chính, các khoản đóng góp theo quy định của: Cán bộ, công chức xã; cán bộ không chuyên trách xã, xóm; Thường vụ xã, đoàn thể xóm.

Bố trí kinh phí hoạt động quản lý hành chính tăng 30% so với dự toán năm 2010.

2. Định mức phân bổ chi quốc phòng - an ninh đối với xã có đường biên giới giáp Lào:

Định mức phân bổ theo tiêu chí xã:

Đối với xã có đường biên giới giáp với Lào: 150 triệu đồng/năm/xã.

3. Chi sự nghiệp môi trường: 20 triệu đồng/năm/xã.

IV. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Các lĩnh vực còn lại tính toán riêng. Hàng năm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chi, chế độ chính sách và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí mức chi phù hợp trình HĐND tỉnh quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Đức Phớc