ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN DO TỔ CHỨC STICHTING OXFAM NOVIB HÀ LAN TẠI VIỆT NAM TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng việntrợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định s 93/2009/NĐ-CP của Chính ph ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính ph nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/1/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn cam kết hỗ trợ ngày 02/3/2016 của tổ chức phi chính phủ Oxfam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án với các nội dung sau:

1. Tên khoản viện trợ phi dự án: Thực hiện Đề án tiền khả thi xây dựng Luật Dân tộc trình Chính ph, Quốc hội.

2. Nhà tài trợ: Tổ chức Stichting Oxfam Novib Hà Lan tại Việt Nam (Oxfam)

3. Cơ quan chủ quản: y ban Dân tộc

4. Tổng giá trị của khoản viện trợ: 243.525.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi ba triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đng).

5. Tài khoản tiếp nhận viện trợ:

- Tên tài khoản: Văn phòng y ban Dân tộc

- Số tài khoản: 3713.1.1058960 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

6. Mục tiêu của khoản viện trợ: hỗ trợ thực hiện các hoạt động sau:

- Hội thảo với Văn phòng Chính phủ, y ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc trình Chính ph;

- Biên dịch văn bản pháp luật về lĩnh vực dân tộc của một số nước trên thế giới.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình hợp tác trên theo đúng thỏa thuận với nhà tài trợ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Văn phòng y ban thực hiện việc quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn Phòng y ban, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (đ b/c);
- Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (05)
.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTH TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải