UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNHHƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề ánphát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 1229/BLĐTBXH-BTXH ngày 20/4/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vềviệc triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 54/TTr-LĐTBXH ngày 10/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010- 2020, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông NguyễnKhắc Hào - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Ông Lê Hữu Thuận - Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực;

- Ông Phạm Văn Tuệ - Phó Giám đốcSở Nội vụ;

- Ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên:

- Ông Trần Minh Hải - Phó Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Đức Tải - Phó Giám đốcSở Tài chính;

- Ông Trần Quốc Văn - Phó Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Anh - Phó Giám đốcSở Y tế;

- Ông Nguyễn Văn Hạ - Phó Giám đốcSở Tư pháp;

- Ông Đỗ Minh Trí - Phó Bí thư thườngtrực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Điều 2.Ban Chỉ đạo thực hiệnĐề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thựchiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Hướngdẫn số 1229/BLĐTBXH-BTXH ngày 20/4/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yênvề phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 vàcác quy định khác có liên quan.

Điều 3.Quyết định nàythay thế Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban,ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông, bàcó tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông