UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1030/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/VQUY ĐỊNH HỆ SỐ NỞ RỜI CỦA ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỪ ĐÁNGUYÊN KHAI SANG ĐÁ SAU NỔ MÌN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm2009; Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tàinguyên;Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháptính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứThông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủvề phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN4447:2012;

Xétđề nghị của Hội đồng xác định hệ số nở rời (theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) tại Tờ trình số 982/TTr-HĐ ngày 12 tháng 9 năm 2014 kèm theo Hồ sơ báo cáo kết quả xác định hệ số nở rờicủa đá vôi nguyên khối làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số nở rời của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thườngtừ đá nguyên khai sang đá sau nổ mìn trên địa bàn tỉnh là 1,5 (Mộtphẩy năm);áp dụng để tính, kê khai, thu, nộp các khoản thuế, phí,tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ kết quả đođạc hiện trạng mỏ định kỳ hàng năm, có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các tổ chức,cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tính, kê khai,thu nộp, quyết toán các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khoáng sảntheo quy định này và các quy định hiện hành khác.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký; thay thế Quyết địnhsố 388/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoahọc và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Cục trưởng CụcThuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị cóliên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông