THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1032/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢNVAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9759/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 7 năm2007) về việc bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng BNP Paribas cho Hợp đồng nhậpkhẩu thiết bị xả sâu Dự án Thủy điện Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý không thẩm định lại phương án tài chínhtiểu dự án mua sắm thiết bị xả sâu thuộc Dự án Thủy điện Sơn La,

Điều 2. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và cho phép BộTài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho hợp đồng vay của Ngân hàng BNPParibas để nhập khẩu thiết bị xả sâu cho Dự án Thủy điện Sơn La.

Điều 3. Đồng ý áp dụng mức phí bảo lãnh là 0,25%/nămđối với Hợp đồng nêu trên.

Điều 4. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảolãnh và Người bảo lãnh, Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Nơi nhận:
- TTCP, các PTTg:Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Các vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng