BTÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1033/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰTRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-TTG NGÀY 18/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại cáctrường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ công văn số 6608/VPCP-KGVX ngày 28/8/2014của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học2013 -2014;

Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 16/10/2014của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tạicác trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I nămhọc 2014-2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dựtrữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắcxuất cấp không thu tiền 1.781.975 kg gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển đến trungtâm huyện lỵ của các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn để hỗ trợ học sinh trong thờigian học kỳ I năm học 2014-2015 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Tỉnh Bắc Giang: 180.600 kg gạo;

2. Tỉnh Lạng Sơn: 1.601.375 kg gạo;

Việc giao, nhận gạo dự trữ quốc gia được thực hiệntại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Thời hạn thực hiện đến hết ngày 15/12/2014.

Điều 2. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắccó trách nhiệm:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc giao,nhận gạo và đề nghị địa phương sớm có kế hoạch phân phối cho các đối tượng;phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương kịp thời chuyển gạo dự trữ quốc giatới các đối tượng được hỗ trợ. Việc giao, nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chínhQuy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốcgia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuấtcấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và các quy định hiện hành.

2. Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước theo giá hạch toánđang theo dõi trên sổ kế toán của số lượng gạo nói trên.

3. Lập dự toán chi phí xuất cấp gạo hỗ trợ, báo cáoTổng cục kiểm tra, tổng hợp, trình Bộ phê duyệt. Sau khi thực hiện xong nhiệmvụ, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi báo cáo quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng VụTài vụ - Quản trị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản và Cục trưởngCục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- UBND các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn (phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ QLHDT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Minh