ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1033/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁODỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1840/QĐ-BGDĐT ngày24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạchthời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số: 1130/TTr-SGDĐT ngày 01/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyêntỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học: 15/8/2013.

- Cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông: 06/8/2013.

- Giáo dục thường xuyên: 23/8/2013.

2. Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2013(thứ Năm).

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngàybắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Học kỳ I: Giáo dục mầm non và cấp tiểu học từngày 19/8/2013 đến ngày 30/12/2013; cấp THCS và cấp THPT từ ngày 12/8/2013đến ngày 30/12/2013; giáo dục thường xuyên từ ngày 26/8/2013 đếnngày 30/12/2013, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 18 tuần thực học,còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 18 tuần thực học, cònlại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 19 tuần thực học,còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thựchọc, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II bắt đầu từ ngày 01/01/2014 đếnngày 21/5/2014, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 17 tuần thực học,còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 17 tuần thực học, cònlại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 18 tuần thực học,còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất 16 tuần thựchọc, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tậptrước ngày 21/5/2014 (riêng lớp 12 THPT và GDTX hoàn thành chươngtrình giảng dạy và học tập trước ngày 10/5/2014)

4. Ngày kết thúc năm học: 26/5/2014.

5. Thi học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12: Hoàn thànhtrước ngày 15/11/2013.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9: Hoàn thànhtrước ngày 20/3/2014.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào cácngày 02, 03 và 04/01/2014.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trìnhtiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 05/6/2014.

7. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vàocác ngày 02, 03 và 04/6/2014.

8. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học2014-2015 vào ngày 02/7/2014.

9. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014được tổ chức theo 03 đợt: Đợt I vào các ngày 04 và 05/7/2014; đợt II vàocác ngày 09 và 10/7/2014; đợt III vào các ngày 15 và 16/7/2014.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh củatất cả các cấp học từ ngày 25/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép nămcủa giáo viên là 02 tháng.

12. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiệntheo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuốituần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1 của Quyết địnhnày chỉ đạo các Phòng, Ban của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã,các trường THPT, PTDT nội trú, các Trung tâm tổ chức thực hiện Kế hoạch thờigian năm học 2013-2014 đúng quy định.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời giannghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơsở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân