ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc công bỐ thỦ tỤc hành chính bỊ bãi bỎthuỘc thẨm quyỀn giẢi quyẾt, phẠm vi chỨc năng quẢn lý cỦa Thanh tra tỈnh LongAn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủtục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnhtại Tờ trình số 218/TTr-TTr ngày 24/3/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Côngvăn số 1522/STP-KSTTHC ngày 17/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộcthẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tưpháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư pháp;
- Phòng NC-NC;
- Liru: VT.Oanh

CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Lâm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠMVI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH LONG AN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦATHANH TRA TỈNH LONG AN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, thủ tục
hành chính

I. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

248331

Tiếp công dân

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính (vì không đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ).

2

205271

Xử lý đơn

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2014 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính (vì không đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ).