ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU CỦA TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNGCẤP TRẠM BƠM XUÂN HƯƠNG THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNGCÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửađổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 55/TTr-SNN ngày 06/6/2013; Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 179/BC-SKH ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchđấu thầu một số gói thầu của Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Xuân Hương,thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phíaBắc, với các nội dung sau:

1. Phân chia gói thầu: Việc phânchia gói thầu được thực hiện như sau:

- Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầucác gói thầu xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.

- Gói thầu số 2: Xây dựng côngtrình.

- Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặtthiết bị.

- Gói thầu số 4: Giám sát thi côngxây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Gói thầu số 5: Kiểm toán dự ánhoàn thành.

- Gói thầu số 6: Bảo hiểm xây dựngcông trình.

2. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu (Cóbiểu kế hoạch đấu thầu kèm theo).

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáothẩm định số 179/BC-SKH ngày 20/6/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, KT, KTN, XD;
+ Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn


BIỂU KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

MỘTSỐ GÓI THẦU CỦA TIỂU DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM BƠM XUÂN HƯƠNG THUỘC DỰ ÁNPHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
(Kèm theo quyết định số Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập HSMT xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị

38.606

Vốn đối ứng ngân sách Trung ương

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý III năm 2013

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Xây lắp công trình

29.036.751

Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III, IV năm 2013

Theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

2.1

Lô số 1: Xây lắp khu đầu mối trạm bơm

19.158.856

Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III, IV năm 2013

Theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

2.2

Lô số 2: Xây lắp kênh và công trình trên kênh

9.877.895

Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Đấu thầu cạnh tranh trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III, IV năm 2013

Theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

3

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

16.948.472

Vốn ADB + vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế

02 túi hồ sơ

Quý I, II năm 2014

Trọn gói

10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

4

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

609.330

Vốn đối ứng ngân sách trung ương

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý III, IV năm 2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Từ ngày ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án

5

Kiểm toán dự án hoàn thành

163.316

Vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý I năm 2015

Theo tỷ lệ phần trăm

45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

6

Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị

298.904

Vốn đối ứng ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Quý III, IV năm 2013

Trọn gói

Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình