UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 1036/2006/QĐ - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HU

___________________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tại Tờ trình số 246/SVHTT ngày 04/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Quảng cảo trên địa bàn tính Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2006 đến 2010 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố; các tổ chức và cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN XUÂN LÝ


QUY HOẠCH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

MỤC I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tinh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ; Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003; Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hóa “ Thông tin sửa đổi, bồ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngàỵ 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu sau:

 • Đảm bảo yêu cầu và ưu tiên các hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị; động viên toàn xã hội thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Tạo điều kiện cho các tổ chức đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hoạt động của mình theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần kích thích và tạo sự năng động nhằm phát triển kinh tế “xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
 • Góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị Huế; đồng thời đảm bảo an toàn, trật tự công cộng; giữ gìn môi trường; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng;
 • Phát huy vị thế của các trung tâm thị trấn, huyện lỵ, các khu công nghiệp, các bến cảng, cửa khẩu, khu du lịch trong việc quảng bá, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực này.

Điều 2. Khuyến khích các hình thức quảng cáo bằng công nghệ hiện đại có tính thẩm mỹ cao ở khu vực thành phố Huế và trung tâm các huyện ly. Ưu tiên quảng cáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hạn chế việc lắp đặt biển quảng cáo ở các nhà cao tầng, các quảng cáo có kích cỡ lớn từ 40m2 trở lên ở khu vực nội thị thành phố Huế.

Điều 3.

 1. Cấm mọi họat động và hình thức quảng cáo làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm tại nơi làm việc của các cơ quan Nhà nước gồm: Trụ sở của cơ quan Nhà nước các cấp; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; doanh trại công an, quân đội;
 2. Hạn chế mọi họat động và hình thức quảng cáo làm ảnh hưởng đến:
 • Khu di tích lịch sử, danh thắng đã được xếp hạng;
 • Bệnh viện, trường học, thư viện, bảo tàng;
 • Khu tượng đài, vườn tượng, các cụm cổ động chính trị;
 • Nghĩa trang, chùa, nhà thờ, đình, đền, miếu.

Điều 4. Các biển quảng cáo lắp đặt ở phần hành lang an toàn giao thông không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải được cơ quan cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 5. Phạm vi điều chỉnh của quy hoạch này trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đối với phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô, màn hình được treo, đặt, dán, dựng, thực hiện ở ngoài trời hoặc tại các địa điểm công cộng.

MỤC II

QUY HOẠCH QUẢNG CÁO

Điều 6. CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH QUẢNG CÁO CÁC BẢNG, BIỂN:

 1. Khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế
 2. Khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Huể
 3. Bến xe Du lịch thành phố Huế (Bến xe Nguyễn Hoàng)
 4. Bến xe phía Bắc thành phố Huế
 5. Bến xe phía Nam thành phố Huế
 6. Khu vực Chợ Đông Ba
 7. Khu vực Chợ An Cựu
 8. Trục đường Hùng Vương nối hai trung tâm thương mại Chợ Đông Ba - Chợ An Cựu
 9. Khu vực ngã 5 Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ - Đống Đa
 10. Giải phân cách các trục đường nội thị
 11. Khu vực Tây Lộc
 12. Khu vực tiếp giáp Công viên An Hòa
 13. Khu vực đường Hàn Mặc Tử - gần Đập Đá
 14. Khu vực Nam Ngự Bình
 15. Khu vực Nam Vy Dạ
 16. Khu Công nghiệp Phú Bài
 17. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
 18. Khu Du lịch Lăng Cô - Khu vực đường lên cầu Lăng Cô vào đường hầm Hải Vân
 19. Khu vực vào Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
 20. Khu vực ngã ba đường tránh Huế, thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà
 21. Khu vực bến đò Quảng Lợi; ngã ba Quảng Vinh - Quảng Phú;
 22. Cầu Thanh Hà, huyện Quảng Điền
 23. Khu vực cửa ngõ vào huyện Phong Điền
 24. Các khu vực giao điểm đường phía Tây thành phố Huế
 25. Các khu vực gần nút giao thông đường Hồ Chí Minh qua A Lưới
 26. Khu vực gần Chợ Khe Tre, Nam Đông
 27. Khu vực Cửa khẩu Hồng Vân, Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới