UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thể thao văn hoá xã, thị trấn

_______________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố khoá 10 tại kỳ họp thứ 7;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Văn hoá thông tin và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí mỗi xã, thị trấn một cán bộ chuyên trách làm công tác văn hoá thể thao. Cán bộ chuyên trách làm công tác văn hoá thể thao chịu sự quản lý trưc tiếp của UBND xã, thị trấn và sự chỉ đạo về nghiệp vụ, chuyên môn của phòng văn hoá thông tin - thể thao huyện, thị xã, được hưởng phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách như đã quy định tại Quyết định số 737/QĐ-UB ngày 13/7/1989 của UBND Thành phố. Kinh phí do ngân sách huyện, thị xã đài thọ.

Cán bộ chuyên trách làm công tác làm công tác Văn hoá - Thể thao được tính ngoài số lương của cán bộ chính quyền cơ sở quy định tại Quyết định số 737/QĐ-UB ngày 13/7/1989 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

Điều 2. Quy định trách nhiệm:

Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì cùng với Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, quyền hạn trách nhiệm của cán bộ chuyên trách làm công tác văn hoá - thể thao ở xã, thị trấn.

Sở Tài chính Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã lập kế hoạch kinh phí chi trả phụ cấp cho các bộ chuyên trách làm công tác văn hoá - thể thao xã, thị trấn, đảm bảo đúng chính sách hiện hành của Nhà nước.

Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào hướng dẫn của các nghành thành phố để chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn chọn đủ cán bộ và ra quyết định công nhận các cán bộ chuyên trách làm công tác văn hoá - thể thao tại các xã, thị trấn.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các nghành liên quan quy định tại điều 2, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã. xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An