THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1037/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ THÀNHVIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;
Để thực hiện Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế và của Bộtrưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông, bà có tên sau đây làmthành viên của ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế:

- Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Thương mại,Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại, TổngThư ký ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế kiêm Trưởng đoàn đàm phánChính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế;

- Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chínhphủ, ủy viên Thường trực ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế;

- Chu Tuấn Cáp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin;

- Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ;

- Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

- Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vậntải;

- Phùng Khắc Kế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam;

- Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường;

- Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễnthông;

- Phạm Từ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

Mời các đại biểu sau đây làm thành viên ủy ban :

- Cao Sỹ Kiêm, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốchội.

Điều 2. Bộ máy giúp việc ủy ban Quốc giavề Hợp tác kinh tế quốc tế là Văn phòng ủy ban.

Văn phòng ủy ban trước mắt tiếp tục đặt tại BộThương mại. Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng ủy ban do Chủ tịch ủyban quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng BộNội vụ.

Kinh phí của ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tếquốc tế được cấp từ ngân sách nhà nước và được tổng hợp chung vào kinh phí củaBộ Thương mại song Bộ Thương mại cần dành cho Văn phòng ủy ban cơ chế sử dụngthuận lợi và Văn phòng ủy ban chịu trách nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên ủy banQuốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Bãi bỏ Điều 5 và phần nói về kinh phí hoạt độngcủa ủy ban Quốc gia tại Điều 3 Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinhtế quốc tế.

Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốctế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cácông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : TCQT (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan