THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ

về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (gọi tắt là Trung tâm Nghiên cứu và bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán) là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có dấu và tài khoản riêng được, được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động khi thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Điều 2. Trung tâm Nghiên cứu và bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Tổ chức thông tin khoa học về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý và kinh doanh chứng khoán.

4. Hợp tác với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về quản lý và kinh doanh chứng khoán theo quy định chung của Chính phủ và của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước quyết định cụ thể nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm theo quy định chung của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải