UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1038-QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Công văn số 1066-TC/TCT ngày 23 tháng 10 năm 1991 của Tổng cục Thuế và Tờ trình số 09 ngày 15 tháng 10 năm 1991 của Cục Thuế thành phố;

Sau khi xem xét tình hình giá thóc thị trường hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp từ 1.100đ/ kg (theo Quyết định số 450 ngày 08 tháng 4 năm 1991 của Ủy ban Nhân dân thành phố) lên 1.250đ/ kg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 1991.

Khi giá thóc thị trường biến động trên, dưới 25% so với giá thuế này, Cục Thuế thành phố sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh lai.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Thuế, Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã căn cứ quyết định này thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách