UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1038 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định sử dụng điện trong sinh hoạt

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Thi hành Nghị định 80/HĐBT ngày 19/7/83 ban hành điệu lệ cung ứng và sử dụng điện, quyết định 140/HĐBT ngày 15/9/77 về tiết kiệm điện của Hội đồng Bộ trưởng, các chỉ thị 338/CT ngày 19/10/90, chỉ thị 369/CT của chủ tịch HĐBT thi hành những biện pháp nghiệm hành về tiết kiệm trong nghành điện, vận tải, tiêu dùng …

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Điện lực Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành qui định về sử dụng điện trong sinh hoạt kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Điện lực, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các nghành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư