HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*****

Số: 104-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điềuchỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện An Sơn, Ninh Hải, Đức Linh,Hàm Tân, Hàm Thuận, Bắc Bình và thị trấn xã Phan Thiết thuộc tỉnh Thuận Hải nhưsau:

- Huyện An Sơn:

1. Thành lập ở khu kinh tế mới Nhị Hà(xã Phước Hà) một xã mới lấy tên là xã Nhị Hà;

2. Đổi tên xã Phước Thành (của huyệnAn Phước cũ) thành xã Phước Thuận.

- Huyện Ninh Hải:

1. Tách thôn Lương Cách, thôn Tân Hộicủa xã Hội Hải, thôn Công thành, thôn Thành Ý của xã Xuân Hải và thôn Đài Sơncủa thị trấn Phan Rang lập thành một xã mới lấy tên là xã Thành Hải;

2. Tách các thôn Bà Tháp, Gò Cạn,Gò Đền của xã Hội Hải, thôn Mỹ Nhơn của xã Xuân Hải, lập thành một xã mới lấytên là xã Tân Hải;

3. Tách các thôn Tấn Tài A, Tấn TàiB của thị trấn Phan Rang, thôn Tấn Lộc của xã Mỹ Hải lập thành một xã mới lấy tênlà xã Tấn Hải;

4. Tách các thôn Phước Lập, Văn Lâmcủa xã Phước Nam, thôn Chung Mỹ của xã Phước Dân lập thành một xã mới lấy tên làxã Lâm Hải;

5. Xã Phước Công đổi tên thành xã CôngHải;

6. Xã Phước Lội đổi tên thành xã LộiHải

7. Xã Phước Tân đổi tên thành xã AnHải

8. Xã Phước Dinh đổi tên thành xã DinhHải

9. Xã Phước Diêm đổi tên thành xã DiêmHải

10. Xã Phượng Hải đổi tên thành xã TriHải

11. Xã Cát Hải đổi tên thành xã PhươngHải

- Huyện Đức Linh:

1. Thành lập ở khu kinh tế mới ĐồngGiang (xã Lạc Tánh) một xã mới lấy tên là xã Đức Thuận;

2. Thành lập ở khu kinh tế mới Đồi Giang(xã Đoàn kết) một xã mới lấy tên là xã Đức Bình;

3. Thành lập ở khu kinh tế mới thuộcxã Bắc Ruộng một xã mới lấy tên là xã Đức Tân;

4. Thành lập ở khu kinh tế mới thuộcxã Nghị Đức một xã mới lấy tên là xã Đức Phú;

5. Tách các thôn Gia Huynh, Suối Kiết,Bà Tá và sông Dinh của xã Lạc Tánh, lập thành một xã mới lấy tên là xã SuốiKiết;

6. Chia xã Võ Đắc thành hai xã lấy tênlà xã Đức tài và xã Đức Hạnh:

- Xã Đức Tài gồm có thôn Đặc Đạo vàthôn Đặc Tài,

- Xã Đức Hạnh gồm có thôn Đắc Lộc, thônĐắc Hạnh và thôn Tư Tề;

7. Xã Sùng Nhơn đổi tên thành xã ĐứcMinh;

8. Xã Nghi Đức đổi tên thành xã ĐứcThắng;

9. Xã Đoàn Kết đổi tên thành xã ĐồngKho;

10. Xã Nam Chính đổi tên thành xã ĐứcChính.

- Huyện Hàm Tân:

1. Hợp nhất xã Tân Sơn và xã Tân Mỹthành một xã lấy tên là xã Sơn Mỹ;

2. Chuyển xã Tân Hòa thành thị trấnlấy tên là thị trấn La Gi.

- Huyện Hàm Thuận:

1. Tách thôn 4, thôn 5, thôn Dân Cườngvà thôn Bình An của xã Hàm Tri lập thành một xã mới lấy tên là xã Hồng Liêm;

2. Tách thôn Dân Tiến, các thôn kinhtế mới 23 và 25 của xã hàm Kiệm và thôn 2 của xã Tân Lập để lập thành một xãmới lấy tên là xã Hàm Ninh;

3. Chuyển xã Hàm Dũng thành thị trấnlấy tên là thị trấn Mũi Né.

- Huyện Bắc Bình:

1. Tách thôn Nghĩa Thuận, thôn Bàu Ốccủa xã Lương Sơn và khu kinh tế mới Lương Nhơn của xã Hồng Thái lập thành mộtxã mới lấy tên là xã Bình Tân;

2. Hợp nhất xã Phú Tuy và xã Lạc Trithành một xã lấy tên là xã Phú Lạc;

3. Sáp nhập thôn Tiến Thắng và thônTiến Lộc của xã Phan Tiến vào xã Sông Lũy;

4. Chuyển xã Phan Rí Cửa thành thị trấnlấy tên là thị trấn Phan Rí Cửa

- Thị xã Phan Thiết:

1. Tách tiểu khu E, tiểu khu 10 củaphường Đức Long và các thôn Phú Mỹ, Phú Khánh và Bình Tú của xã Hàm Mỹ lập thànhmột xã lấy tên là xã Tiến Lợi;

2. Tách các tiểu khu 48, 49, 50, 52,53, 54, 55, 63 và các thôn Đại Tài, Đại Hòa của phường Phú Trinh lập thành mộtxã mới lấy tên là xã Phong Nẫm;

3. Xã Hàm Hải đổi tên thành xã Phú Hải.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhThuận Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân