HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀGIÁ BÁN LẺ THUỐC CHỮA BỆNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Theo đề nghị của Chủnhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước, sau khi Hội đồng Vật giá của Chính phủ đã thảoluận và nhất trí.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Naythống nhất trong cả nước giá bán lẻ thuốc chữa bệnh, lấy giá chuẩn là:

Penixilin G 1 triệu U.I : 32 đồng/lọ(ba mươi hai đồng).

Tetraxyclin 0,25g : 3,5 đồng/viên(ba đồng rưỡi).

Điều 2. Căncứ vào mức giá chuẩn quy định tại điều 1 và chế độ phân công phân cấp quản lýgiá hiện hành, Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Y tế định giá bán lẻ những mặthàng thuốc còn lại.

Ngành Tài chính tăng kinh phícho các cơ sở y tế cho phù hợp với sự thay đổi giá thuốc.

Điều 3. Quyếtđịnh này thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 1987.

Uỷ ban Vật giáNhà nước, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng, hướng dẫn thi hànhQuyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)