BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 663/TC-QĐ-TCNH ngày 24/6/1995 của Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ "Quản lý Đầu tư và xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 65/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu phí bảo hiểm đối với một số công trình xây dựng lắp đặt bổ sung cho Biểu phí bảo hiểm xây dựng, Biểu phí bảo hiểm lắp đặt, phụ phí bảo hiểm và biểu mức khấu trừ đã ban hành kèm theo Quyết định số 663/TC /QĐ-TCNH ngày 24/6/1995 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 663 TC/QĐ-TCNH ngày 24/6/1995 như sau: Trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán, tuỳ từng thời gian cụ thể, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng giảm mức phí bảo hiểm trong phạm vi 25% so với biểu phí quy định.

Điều 3: Đối với các công trình mang tính chất đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong quy tắc và biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư được phép thoả thuận về điều kiện và biểu phí bảo hiểm đối với những nội dung đặc thù để tiến hành bảo hiểm kịp thời cho công trình nhưng phải báo cáo về Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý.

Điều 4: Phí bảo hiểm được tính trong dự toán công trình căn cứ vào biểu phí xây dựng và lắp đặt đã ban hành.

Điều 5:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn xây dựng, cung ứng thiết bị và xây lắp theo quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ và Thông tư số 65/TC /ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng.

Điều 6: Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7: Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục đầu tư và phát triển, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định này./.

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG LẮP ĐẶT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 107 TC/QĐ-TCNH
ngày 24 tháng 1 năm 1997 của Bộ Tài chính)

1/ Bổ sung vào Mục I - Biểu phí bảo hiểm xây dựng:

 

 

Phí cơ bản (%o GTCT

Phụ phí
(%o GTCT theo năm)

Mức khấu

Mã hiệu

Loại công trình
xây dựng

BH theo thời gian xây dựng tiêu chuẩn)

Rủi ro động đất (tính theo độ nhạy cảm của công trình)

Rủi ro lũ lụt

trừ (loại)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6000

Công trình cung cấp nước: kênh, hồ chứa nước, cửa van, cửa cống

06,5

C

0,30

N

6200

Đê, đập, kè, cầu cảng

10,0

C

0,30

N

2/ Bổ sung vào Mục II- Biểu phí bảo hiểm lắp đặt:

 


Tên công trình

Phí cơ bản (%o GTCT

Phụ phí
(%o GTCT theo năm)

Mức khấu

Mã hiệu

(máy móc, thiết bị hay các hạng mục được lắp đặt)

BH theo thời gian xây dựng tiêu chuẩn)

Rủi ro động đất (tính theo độ nhạy cảm của công trình)

Rủi ro bão và lũ lụt (tính theo sức chịu đựng công trình

trừ (loại)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3592

Cải tạo lưới điện

3,2

D

1

N

(Đã ký)

Lê Thị Băng Tâm