CHỦ TỊCH NƯỚC
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-----------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 163/TTr-CP ngày 19/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-CTN ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Bùi Thị Phương Nhung, sinh ngày 01/11/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Sincere house 10F, 1004D, 83 Aryle street, Mongkok, KLN
Giới tính: Nữ
2. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 10/02/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 17, 29/F Siu Fong Court, 38 Tin King Rd, Tuen Mun, NT
Giới tính: Nữ
3. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 06/4/1980 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Flat 218, 2F Sheung Hing house, Upper Ngau Tau Kok Estate, KLN
Giới tính: Nữ
4. Phạm Thị Quỳnh, sinh ngày 05/6/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 2409 On Ting Estate, Ting Hong house, Tuen Mun
Giới tính: Nữ
5. Hoàng Thị Dung, sinh ngày 12/5/1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Flat A7/F, Fu On BLDG, Kin Tak, Yuen Long, NT
Giới tính: Nữ
6. Vũ Thị Quyên, sinh ngày 25/02/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat B 1/F, 4 Polar street, Tai Kok Tsui, KLN
Giới tính: Nữ
7. Tô Thị Hường, sinh ngày 09/8/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Rm 06, 16F Mei Tao Hse Mei Lam Est, Shatin
Giới tính: Nữ
8. Trần Thị Vân, sinh ngày 30/6/1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Flat F 53/F Tower north, Chelsea Court, No.100 Yeung UK Rd, Tsuen Wan, NT
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 04/4/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Flat 15, 31F Fu Shing house, Fung Shing Court, Shatin, NT
Giới tính: Nữ