THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1041/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Trưởng, Phó ban Ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Cử đồng chí Hoàng Đức Nghi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhân dân Dân tộc và Miền núi làm Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thay đồng chí Hà Quang Dự.

Cử đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng ban chỉ đạo thay đồng chí Trần Khải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử 1 đồng chí Thứ trưởng làm thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2.-Thay nội dung Điều 4 của Quyết định số 190/TTg ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi phân công một bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Bộ Tài chính cấp về tài khoản của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi.

Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, tỉnh Lai Châu, huyện Mường Tè chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Công Tạn