BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 1042/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các bộ tài liệu

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng

cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 28/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định các bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã, gồm 09 người (có danh sách cụ thể kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định các bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 28/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Học viện CBQLXD&ĐT;

- Bộ nội vụ:

- Lưu VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CÁC BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHO CÔNG CHỨC

ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP -XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ

( Kèm theo Quyết định số: 1042/QĐ-BXD ngày 12/12/2011)

1- TS. Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng;

2- ThS. Nguyễn Thị Nga - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký Hội đồng;

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

3- TS. KTS. Trương Văn Quảng - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc- Quy hoạch đô thị và nông thôn - Uỷ viên phản biện;

4- KTS. Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc - Quy hoạch xây dựng - Uỷ viên;

5- ThS. Hoàng Thọ Vinh - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng- Uỷ viên phản biện;

6- KS. Nguyễn Gia Chính – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Uỷ viên;

7- ThS. Nguyễn Văn Hoà Bình – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Uỷ viên;

8- ThS. Nguyễn Văn Phụng – Phó chánh Thanh tra Bộ - Uỷ viên;

9 - ThS. Đỗ Viết Chiến – Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Uỷ viên.
(Danh sách gồm chín người)./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai