THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌCKỸ THUẬT, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC PA-LE-XTIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 938/TTr-BNG-TACP-m ngày18 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp địnhkhung về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể thao và dulịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhànước Pa-le-xtin được ký tại Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010 (dưới đây viết tắtlà Hiệp định)

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủtục đối ngoại về việc phê duyệt, thông báo hiệu lực của Hiệp định cho phíaPa-le-xtin và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên theo quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng