ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIANNĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNGXUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số: 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số: 941/TTr-SGDĐT ngày 13/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyêntỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục Mầm non và cấp Tiểu học: 11/8/2014.

- Cấp Trung học cơ sở và cấp Trunghọc phổ thông: 01/8/2014.

- Giáo dục thường xuyên: 22/8/2014.

2. Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2014(thứ Sáu).

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I,ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

- Học kỳ I:Giáo dục mầm non và cấp tiểu học từ ngày 18/8/2014 đến ngày 27/12/2014;cấp THCS và cấp THPT từ ngày 11/8/2014 đến ngày 27/12/2014; giáodục thường xuyên từ ngày 25/8/2014 đến ngày 27/12/2014, cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 18tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 18 tuầnthực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 19tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Học kỳ II: Các bậc học bắt đầu từngày 29/12/2014 đến ngày 20/5/2015,cụ thể:

+ Giáo dục Mầm non: Có ít nhất 17tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp Tiểu học: Có ít nhất 17 tuầnthực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Cấp THCS và THPT: Có ít nhất 18tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác;

+ Giáo dục thường xuyên: Có ít nhất16 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

- Hoàn thành chương trình giảng dạyvà học tập trước ngày 20/5/2015 (riêng lớp 12 THPT và lớp 12 GDTX cấpTHPT hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập trước ngày 10/5/2015)

4. Ngày kết thúc năm học: Trước 25/5/2015.

5. Thi học sinh giỏi:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THPT:Hoàn thành trước ngày 10/02/2015.

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS:Hoàn thành trước ngày 15/4/2015.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12THPT vào các ngày 08, 09 và 10/01/2015.

6. Thi tốt nghiệp THPT năm học2014-2015 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2015.

7. Xét công nhận hoàn thành chươngtrình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2015.

8. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nămhọc 2015-2016 trước ngày 05/7/2015; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10THPT, THCS năm học 2015-2016 trước ngày 31/7/2015.

9. Nghỉ Tết Nguyên đán đối với họcsinh của tất cả các cấp học từ ngày 16/02/2015 đến hết ngày 24/02/2015.

10. Các ngày nghỉ lễ, tết được thựchiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉcuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo:

- Căn cứ vào các quy định tại Điều 1của Quyết định này chỉ đạo các Phòng, Ban của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cáchuyện, thị xã, các trường THPT, PTDT nội trú, các Trung tâm tổ chức thực hiệnKế hoạch thời gian năm học 2014-2015 đúng quy định.

- Quyết định cho học sinh nghỉ họctrong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các cơsở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân