THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4012/BGTVT-HTQT ngày18 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuậngiữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộnghòa Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải được ký tại La Ha-ba-na(Cu-ba) ngày 28 tháng 9 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủtục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầucó hiệu lực của Hiệp định trên.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng