ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAITHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2013/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2013 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNHSỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNGKHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, BộLao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định số lượng, chức danhvà một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ởxã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số03/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quyđịnh số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạtđộng không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh CàMau(kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhândân tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì,phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phốCà Mau tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 8 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (H);
- Lưu: VT, Ktr 47/7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng