BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10435/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU TRA CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NGÀNH CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thống kê;

Căn cứ Nghị định s 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mớiđồng bộ các Hệ thống ch tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định số 6622/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm2011 của Bộ trưởng Bộ CôngThương về việc phê duyệt Chương trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thốngchỉ tiêu thống kê Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm2015 của Bộ Công Thương v việc giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiệnĐ án đi mới đồng bộ Hệ thống ch tiêu thống kê năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vềviệc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm2012 của Bộ trưng Bộ Công Thương về việcban hành hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính,nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trườngcông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mục tiêu điều tra

Điều tra các chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngànhCông Thương trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin đáp ng các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện Chương trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thng chỉ tiêu thống kê giai đoạn2011-2015.

- Xây dựng cơ s dữ liệu các ch tiêu môi trường công nghiệp làm cơsở cho việc phân tích đánh giá tình hình bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

- H trợ công tác quản lý nhà nướctrong quá trình chỉ đạo, điều hành vàxây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành Công Thương.

Điều 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm

- Giao nhiệm vụ cho Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trìvà là đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch; các Tập đoàn, Tng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ; SởCông Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương t chức thực hiện theo Phương án điềutra đã được phê duyệt (Phương án điều tra kèm theo).

- Doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công Thương, cụm công nghiệp được lựachọn điều tra có nghĩa vụ và tráchnhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin trong Phiếu điều tra.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện năm 2015 từ nguồn ngân sách nhà nướclà 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồngchẵn) (Phụ lục 1).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Vănphòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởngVụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh thành phốtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cụm công nghiệp thuộc đốitượng điều tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục Thống kê (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BCT;
-
Lưu: VT, ATMT.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vưng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương