UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1044 QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu chế xuất

và công nghiệp Hải Phòng và Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê đối với doanh

nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kề ngày 20 tháng 5 năm 1988;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 01/LB ngày 31/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng, ông Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng và Cục Thống kê thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng".

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Thủ trưởng các ban ngành liên quan của thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận