ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚIĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quyphạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyêntruyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ sáu (từ ngày 09 đếnngày 10 tháng 7 năm 2013) về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động,Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai thực hiệnNghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ sáu (từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013) về chế độ đặc thù đối vớiĐội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trênđịa bàn tỉnh Cà Mau(kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động,Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứQuyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 20 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế; (HĐND tỉnh)
- Ban VH-XH; (HĐND tỉnh)
- Ban KT-NS; (HĐND tỉnh)
- CVP UBND tỉnh;
- VH-XH (Trang);
- Lưu: VT, TT, L27/7

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng