THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1045/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại văn bản số 1839/BNN-TY ngày 03 tháng 6 năm 2013, ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4120/BKHĐT-KTDV ngày 18 tháng 6năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 8097/BTC-TCDT ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 95 tấn hóa chất sát trùngChlorine từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnhtôm nuôi, cụ thể:

- tỉnh Quảng Ngãi: 15 tấn.

- tỉnh Trà Vinh: 50 tấn.

- tỉnh Nam Định: 20 tấn.

- tỉnh Phú Yên: 10 tấn.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụngsố hóa chất sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh