ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1046/2010/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIAĐÌNH NGHÈO, NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tưliên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 274/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộchộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng banhành quy trình rà soát, thống kê, thẩm định, tổng hợp và in, cấp phát thẻ bảohiểm y tế hàng năm cho các trường hợp được hưởng khám, chữa bệnh theo Quyết địnhsố 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Gám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thịvà Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

QUY ĐỊNH

PHÂNCẤP QUẢN LÝ THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO NGHÈO,NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘIKHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1046 / 2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng được hưởng chế độ, chínhsách bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 14, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế ngày14 tháng 11 năm 2008 gồm:

a) Người thuộc hộ gia đìnhnghèo;

b) Người dân tộc thiểu số đangsinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăntheo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Đối tượng thực hiện phân cấp:

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này phân cấp cho Uỷ bannhân dân cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã quản lý thực hiện về bảo hiểm y tế(BHYT) cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm y tế theo quy địnhtại khoản 14, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Nguyên tắc của việcphân cấp

1. Thực hiện đảm bảo chính xác,không bỏ sót, không trùng lặp với các loại hình BHYT khác, cấp phát kịp thờicho đối tượng, tạo điều kiện cho các đối tượng được thụ hưởng chế độ, chínhsách bảo hiểm y tế một cách thuận lợi nhất.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻbảo hiểm y tế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thựchiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;

2. Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểmy tế cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm y tế theo quy định.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý viphạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế.

4. Quản lý, sử dụng nguồn kinhphí theo quy định.

Điều 5. Các cơ quan chuyênmôn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội

a) Hướng dẫn, đôn đốc Uỷ bannhân dân cấp huyện triển khai rà soát, thống kê, lập danh sách tăng giảm đối tượng,thẩm định, phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT hàng năm.

b) Phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chếđộ, chính sách mua thẻ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thựchiện 6 tháng, năm hoặc đột xuất.

2. Sở Tàichính

Cấp kinh phí cho các huyện, thị;hướng dẫn Phòng Tài chính- Kế hoạch chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thịthực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Trước ngày 30 tháng 8 hằngnăm, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cung cấp danh sách phát hành thẻ nămtrước theo từng xã (bằng đĩa mềm) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộihuyện, thị làm cơ sở cho việc rà soát, thống kê danh sách tăng, giảm năm tiếptheo.

b) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cáchuyện, thị: thực hiện in và giao thẻ BHYT cho các xã, phường, thị trấn trên địabàn mình quản lý; cung cấp danh sách phát thẻ BHYT cho Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp xã; tiếp nhận, chỉnh sửa và in thẻ mớicho các trường hợp sai thẻ hoặc sót thẻ.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân cấphuyện

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt cácvăn bản hướng dẫn của cấp trên cho các xã, phường, thị trấn và mọi người dântrên địa bàn biết để thực hiện.

2. Tổ chức các lớp tập huấn nângcao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Lao động - Thươngbinh và Xã hội cấp huyện, cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện chính sáchtrên địa bàn được chính xác, kịp thời.

3. Chỉ đạo các phòng chuyên môncủa huyện xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí mua thẻ BHYT hàng năm; quản lý,theo dõi danh sách đối tượng được hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm y tế theoquy định.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý viphạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế trên địa bàn mình quảnlý.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện chính sách mua thẻ bảo hiểm y tếcho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tạivùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn huyện gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và cơ quan cấp trên.

Điều 7. Các phòng chuyên môncấp huyện

1. Phòng Lao động - Thương binhvà Xã hội

a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấpxã rà soát, thống kê danh sách tăng, giảm các trường hợp được hưởng chế độ,chính sách bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 14, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tếngày 14 tháng 11 năm 2008 trên địa bàn mình quản lý. Thẩm định danh sách trìnhChủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt trước ngày 05 tháng 12 hằng năm; giaodanh sách tăng, giảm đối tượng mua thẻ BHYT đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện phê duyệt cho Bảo hiểm xã hội huyện, thị để in thẻ;

b) Chủ trì phối hợp với PhòngTài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí mua thẻ BHYT hằng nămtheo quy định, chuyển trả kinh phí cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện.

c) Phối hợp với các phòng, ban củahuyện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 6 tháng, năm hoặc đột xuất.

2. Phòng Tàichính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựngkế hoạch kinh phí mua thẻ BHYT hàng năm; căn cứ Quyết định phê duyệt của Chủ tịchUỷ ban nhân dân huyện chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội để chuyển cho Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội huyện

a) Tiếp nhận danh sách tăng, giảmđối tượng mua thẻ BHYT đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt doPhòng Lao động - Thương binh và xã hội giao; in và giao thẻ cho Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn sau 05 ngày kể từ ngày nhận danh sách với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;

b) Cung cấp danh sách phát thẻBHYT cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp xã; tiếpnhận, chỉnh sửa và in thẻ mới cho các trường hợp sai thẻ hoặc sót thẻ.

Điều 8. Uỷ ban nhân dân cấpxã

1. Hướng dẫn các trưởng xóm, tổdân phố rà soát, thống kê danh sách tăng, giảm hằng năm; kiểm tra, đối chiếuxác định đảm bảo đúng người được hưởng chế độ theo quy định.

2. Nhận thẻ bảo hiểm y tế, giaothẻ cho các trưởng xóm để cấp phát cho đối tượng; kiểm tra, phát hiện các trườnghợp tăng, giảm, sai sót đề nghị cấp huyện cấp bổ sung hoặc sửa sai về thẻ BHYT.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào nội dung phân cấp quyđịnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị cótrách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về chính sách bảo hiểm y tế chongười thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh CaoBằng.

Điều 10. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai nội dung quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho ngườithuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trongquá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điềuchỉnh./.