ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆNẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 22 tháng 12năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc giaphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các thànhviên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCHLô Ích Giang

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TỈNHCAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmtỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) là tổ chức liên ngành cóchức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo, triển khai lồng ghép công tácphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có Thường trực và các cơ quan giúp việc sau:

1. Thường trựccủa Ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thường trực.

2. Cơ quangiúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh gồm:

2.1. Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh là cơ quan Thường trực tổng hợp chung do 01 Phó Chánh Vănphòng làm Ủy viên Thường trực, có bộ phận chuyên trách để giúp Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉđạo; điều hòa, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở,ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị; tổng hợp báo cáo các hoạt độngchung trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm trên địa bàn tỉnh, trực tiếp phụ trách bộ phận chuyên trách và thực hiệncác nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2.2. Văn phòngThường trực phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo tỉnh đặt tại Văn phòng Công antỉnh để giúp Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về lĩnh vựcphòng, chống ma túy.

2.3. Văn phòngThường trực phòng, chống AIDS của Ban Chỉ đạo tỉnh đặt tại Sở Y tế, giúp Giámđốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về lĩnh vực phòng, chống AIDS.

2.4. Văn phòngThường trực phòng, chống tệ nạn xã hội của Ban Chỉ đạo tỉnh đặt tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, giúp Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về lĩnh vựcphòng, chống tệ nạn mại dâm.

Điều 3. Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động và làm việc theo nguyên tắc tập trung dânchủ.

Các thành viênBan Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiểm nghiệm, chịu trách nhiệm trướcTrưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đối với lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, chức năng, nhiệm vụcủa cấp mình, ngành mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng cácsở, ban, ngành ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp mình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 2của Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Cao Bằng.

Ban Chỉ đạotỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề sau:

5.1. Chươngtrình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo;

5.2. Phươnghướng, nhiệm vụ biện pháp, kế hoạch hàng năm về phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh;

5.3. Dự kiếncân đối nguồn lực theo mục tiêu và nhiệm vụ chung, thống nhất cơ chế điều hànhtài chính cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmtrước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

5.4. Phối hợplồng ghép hoạt động của các chương trình quốc gia hoặc chương trình, kế hoạchphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được phê duyệt.Hướng dẫn các sở, ban, ngành địa phương tổ chức thực hiện chương trình, kếhoạch theo những mục tiêu và nhiệm vụ chung; kiểm tra, đôn đốc, giám sát tìnhhình và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

5.5. Nhữngcông việc có tính chất liên ngành hoặc vượt quá thẩm quyền của một sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị;

5.6. Các báocáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

5.7. Cácchương trình phối hợp có tính chất liên ngành của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đối với một sốvấn đề Ban Chỉ đạo tỉnh cần giải quyết gấp, nhưng không có điều kiện tổ chứchọp Ban Chỉ đạo tỉnh thì theo chỉ đạo của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban phụtrách từng lĩnh vực, lấy ý kiến các thành viên trong Ban Chỉ đạo có liên quan,giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.

Điều 6. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Thống nhấtviệc xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo lồng ghép các hoạt động phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giữa các sở, ban, ngành vàcác huyện, thị;

2. Thống nhấtviệc xây dựng kế hoạch và cân đối nguồn lực, cơ chế tài chính, việc phân bổkinh phí giữa các lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy vàphòng, chống tệ nạn mại dâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 7. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Thông quacác đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Thông quachương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai thực hiện những chủtrương, giải pháp phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trênphạm vi toàn tỉnh;

3. Chỉ đạo,phối hợp hoạt động, lồng ghép các Chương trình Quốc gia hoặc chương trình, kếhoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thực hiện theonhiệm vụ, mục tiêu chung đã được Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh.

4. Chỉ đạo,phối hợp hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, quyết định hoặc giải quyếtcác vấn đề quan trọng có tính chất liên ngành đã được các sở, ban, ngành, đoànthể phối hợp xử lý nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau.

5. Giải quyếtnhững vấn đề do Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thị, lãnh đạo các sở, ban, ngànhvà các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực phòng, chống AIDS vàphòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hoặc các vấn đề liên quan đến nhiều ngành,nhiều huyện, thị.

6. Phân côngnhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Thực hiệncác nhiệm vụ về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theolĩnh vực đã được phân công; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở,ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xây dựng và tổ chức chỉ đạo thựchiện kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về lĩnh vực được phân công, sau khi đã đượcBan Chỉ đạo tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôngqua.

2. Trực tiếpđiều hành cơ quan Thường trực giúp việc đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo trongtừng lĩnh vực được phân công và các vấn đề liên quan do từng ngành chịu tráchnhiệm.

3. Phó TrưởngBan Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có nhiệm vụ, quyềnhạn sau:

- Phối hợp vớicác thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị và cáctổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình, kế hoạch liênngành để thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền vậnđộng phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từ tỉnh đến cơ sở;

- Phối hợphoạt động giữa các ngành, giữa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vớicác phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viênphát động;

- Xây dựng cácbáo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp về vận động phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phụtrách.

Điều 9. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Chủ trì xâydựng kế hoạch và phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơquan, tổ chức khác triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống AIDS vàphòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã được phân công.

2. Theo dõi,thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Thường trực và cơ quan giúp việc trong từnglĩnh vực.

3. Phối hợpvới các sở, ban, ngành, huyện, thị trong các hoạt động có liên quan theo cácyêu cầu và mục tiêu chung.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chuyên trách giúp việc Văn phòng ủyban nhân dân tỉnh

Bộ phận chuyêntrách đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc Phòng Văn xã có 02 đến 03biên chế do một Phó Văn phòng trực tiếp phụ trách để giúp xây dựng chươngtrình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh; điều hòa, phối hợp, kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị; tổng hợp báo cáo các hoạt động chung trên các lĩnh vực phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụkhác do Trưởng ban phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng thường trực các lĩnh vực giúp BanChỉ đạo tỉnh

1.Xây dựngchương trình, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn của lĩnh vực được phân công và hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

2.Tổ chức mởrộng sự phối hợp hoạt động trong lĩnh vực được phân công.

3.Cùng các cơquan có liên quan tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền, vận động về phòng, chốngAIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợpvới các sở, ban, ngành nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cácvăn bản luật, chính sách, chế độ theo từng lĩnh vực.

5. Triển khaicác công việc do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phụtrách lĩnh vực phân công; lập báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả côngtác đã triển khai hàng tháng, hàng quý, công tác 6 tháng, công tác năm t heocác lĩnh vực được phân công.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhândân các huyện, thị

1. Các sở,ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị phải gắn với việc thựchiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được BanChỉ đạo tỉnh phân công với nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và chịu tráchnhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phâncông có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình lập dự toán, phânbổ và quyết toán kinh phí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách về phòng, chống AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Ban Chỉ đạotỉnh xem xét, tổng hợp dự toán kinh phí của các chương trình theo mục tiêuchung để trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Sở Tàichính căn cứ vào kế hoạch được duyệt, cấp phát và quản lý kinh phí theo đúngquy định hiện hành.

Điều 13. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâmcác huyện, thị có trách nhiệm

1. Xây dựngchương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thống nhất các côngtác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

2. Sử dụng cóhiệu quả nguồn kinh phí theo đúng nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo cácchuyên đề theo từng lĩnh vực, báo cáo tổng hợp định kỳ, báo cáo đột xuất choBan Chỉ đạo tỉnh và đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống AIDS vàphòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa phương.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁOCÁO

Điều 14. Các phiên họp của Ban Chỉ đạo được thực hiện như sau

1. Trưởng BanChỉ đạo tỉnh triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo và Thường trực BanChỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh họp 1 năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12, Thườngtrực Ban Chỉ đạo tỉnh họp 1 năm 4 lần vào cuối quý.

2. Trongtrường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh triệu tập phiên họp bất thường.

3. Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnhvà Thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Các thànhviên Ban Chỉ đạo tỉnh phải tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Thànhviên Ban Chỉ đạo tỉnh vì lý do vắng mặt có thể ủy quyền cho người khác đi dựthay và chịu trách nhiệm về ý kiến của người do mình ủy nhiệm.

5. Các phiênhọp Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh được ghi biên bản đầy đủ.Tùy theo từng nội dung phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có văn bảnthông báo cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Phó Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện những nội dung đã được nêu trong thông báo (hoặc biên bản)để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Điều 15. Công tác thông tin báo cáo

1. Các thànhviên của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo của các huyện, thị thực hiện chế độbáo cáo như sau:

- Báo cáo BanChỉ đạo tỉnh qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh các báo cáo định kỳ (hàngtháng, 6 tháng, 1 năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, đột xuất về phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Báo cáo cácPhó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách từng lĩnh vực báo cáo định kỳ (tháng, 6tháng, năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo đột xuất về từng lĩnhvực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Căn cứ vàobáo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trựctiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo từng lĩnh vực để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Văn phòngỦy ban nhân dân sau khi nhận được báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh,Ban Chỉ đạo các huyện, thị thì tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Các cơ quangiúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác thông tin, đảm bảo thông tinchính xác, quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và báo cáo đúng hệ thống tổ chứchoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thẩm quyền sử dụng con dấu

1. Trưởng BanChỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các thànhviên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình; đề nghị Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh cho phép Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là PhóTrưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế nàycó hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định ban hành.

2. Trưởng BanChỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhliên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị có trách nhiệm thực hiện Quychế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc, TrưởngBan Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này./.