BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành mẫu giấy chứng minh kiểm định

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ vào Nghị định số 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của HĐBT quy định chức năng và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Vệ sinh Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này mẫu "Giấy chứng minh kiểm dịch" để dùng cho cán bộ làm công tác kiểm dịch trong cả nước.

Vụ Vệ sinh Môi trường (Bộ Y tế) chịu trách nhiệm in và phát hành "Giấy chứng minh kiểm dịch".

Các cơ sở kiểm dịch trong cả nước không được phép in và phát hành Giấy chứng minh này.

Điều 2: Uỷ quyền cho ông Vụ trưởng Vụ Vệ sinh Môi trường được ký cấp giấy Chứng minh Kiểm dịch. Dấu của Bộ Y tế sẽ đóng vào mặt sau của giấy Chứng minh Kiểm dịch. Giấy này có giá trị trong 3 năm kể từ ngày cấp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Vệ sinh Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

MẪU CỦA GIẤY CHỨNG MINH KIỂM DỊCH

Bằng bìa dầy màu vàng

Chiều dài: 100mm

Chiều rộng: 70mm

Mặt trước: Chữ giấy Chứng minh Kiểm dịch màu đỏ.

Các chữ khác và khung kẻ mực màu xanh

Có huy hiệu mỏ neo màu tím nhạt

Có khung dán ảnh và chữ ký người được cấp.

Mặt sau: Màu vàng toàn bộ, có chữ màu xanh.

Nội dung mặt trước Nội dung mặt sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH KIỂM DỊCH

Số.................../BYT

GIẤY CHỨNG MINH KIỂM DỊCH

Địa chỉ thường trú:.................................

...............................................................

Họ và tên: ....................

Số CMND: ............................................

nh

Năm sinh: ....................

Cấp ngày: ..............................................

Chức vụ: .......................

Tại: .......................................................

Đơn vị: .........................

Có giá trị đến hết ngày: .........................

Chữ ký người

...............................................................

được cấp

Ngày... tháng... năm 19..

Bộ trưởng Bộ Y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH KIỂM DỊCH

Số.................../BYT

GIẤY CHỨNG MINH KIỂM DỊCH

Địa chỉ thường trú:.................................

...............................................................

Họ và tên: ....................

Số CMND: ............................................

nh

Năm sinh: ....................

Cấp ngày: ..............................................

Chức vụ: .......................

Tại: .......................................................

Đơn vị: .........................

Có giá trị đến hết ngày: .........................

Chữ ký của người

...............................................................

được cấp

Ngày... tháng... năm 19..

Bộ trưởng Bộ Y tế

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Nhân