UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/QĐ-UBND

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 650/2000/QĐ-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 71/HĐND-TH1 ngày 20 tháng4 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất huỷ bỏQuyết định số 650/2000/QĐ-UB ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tạiCông văn số 719/TC-HCSN ngày 17 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số650/2000/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng quỹ học phí ở các cơ sởgiáo dục và đào tạo công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Việc sử dụng quỹ học phí ở các cơsở giáo dục và đào tạo thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ bannhân dân các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý