ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠOTRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔTHÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2013 - 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí họctập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp lần thứ sáu về việc banhành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáodục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnhCà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Triển khai thực hiệnNghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII, kỳ họp lần thứ sáu về Ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau(kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng