Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 105/2002/QĐ-BTC
NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THƯỜNG TRỰC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAITHỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí,lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máyBộ Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch triểnkhai thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí số 2983/TC-CSTC ngày 28/3/2002 của Bộ Tàichính;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ Thường trực chỉđạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí của Bộ Tài chinh do đồng chiTrương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách và gồm các thành viên cótên dưới đây:

1. Ông Quách Đức Pháp - Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính,Tổ phó thường trực

2. Ông Phạm Duy Khương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cụ Thuế,Tổ phó

3. Ông Trần Xuân Trí - Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước,thành viên

4. Ông Vũ Xuân Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại,thành viên

5. Ông Lê Quang Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngânhàng và tổ chức tài chính, thành viên

6. Bà Phan Thị Cúc - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp,thành viên

7. Ông Đặng Hữu Pháp - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,thành viên

8. Ông Trần Hữu Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanhnghiệp, thành viên

9. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng phòng Tổng cục Thuế, thànhviên

10. Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Vụ Tài chính đối ngoại,thành viên

11. Ông Lại Văn Dương - Trưởng phòng Vụ Hành chính sựnghiệp, thành viên

12. Bà Lê Thị Hồng Sinh - Trưởng phòng Vụ Hành chính sựnghiệp, thành viên

13. Ông Nguyễn Văn Phụng - Trưởng phòng Vụ Chính sách tàichính, thành viên

14. Bà Đỗ Thị Đức Lý - Phó Trưởng Ban, Cục Tài chính doanhnghiệp, thành viên

15. Ông Lưu Đức Huy - Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tàichính, thành viên

16. Ông Trần Trinh - Phó Trưởng phòng Vụ ngân sách Nhà nước,thành viên

17. Ông Nguyễn Đức Chi - Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính cácngân hàng và tổ chức tài chính, thành viên

18. Bà Trần Thị Bích Thanh - Chuyên viên Kho bạc Nhà nước,thành viên

19. Bà Lương Ngọc Hương - Chuyên viên Cục Tài chính doanhnghiệp, thành viên.

Điều 2: Tổ Thường trực có nhiệm vụ giúpBộ trưởng Bộ Tài chính:

+ Theo dõi, xử lý nhanh, toàn diện mọi vấn đề liên quan đếnviệc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí.

+ Đôn đốc các đơn vị của Bộ trong việc nghiên cứu soạn thảocác văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí theo đúng kế hoạch, tiếnđộ đã được duyệt; tham gia và thẩm định trước khi trình Bộ hoặc trình Chính phủban hành theo thẩm quyền.

+ Theo dõi, giám sát và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Pháplệnh phí, lệ phí của các Bộ, ngành, địa phương; xử lý các kiến nghị, vướng mắctrong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh.

+ Định kỳ báo cáo Bộ, báo cáo Chính phủ tình hình triển khaithực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí.

Điều 3: Tổ Thường trực được cấp kinhphí để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo dự toán được duyệt.

Các thành viên của Tổ Thường trực làm việc theo chế độ kiêmnhiệm, theo sự phân công của lãnh đạo Tổ và được hưởng chế độ bồi dưỡng theoquy định của Bộ.

Tổ Thường trực tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2002/QĐ-BTC ngày 17/4/2002.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cánbộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhâncó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.