ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TNG CÚP THĂNG LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

n cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởngngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khenthưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Ban Thi đua-Khenthưởng Thành phố Hà Nội tại Tờ trìnhsố: 178/TTr-BTĐ ngày 13/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơnvị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thành ủy, HĐND TP(để báo cáo);
-
Ban TĐ-KT TW(để báo cáo);
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP(để báo cáo);
-
Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c CPVP,TH,PC,NC;
- Đài PTvà TH HN;
- Báo Hà Nội mới;
- Báo Kinh tế và Đô thị;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phí Thái Bình

QUY CHẾ

XÉTTẶNG CÚP THĂNG LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2007/QĐ -UBND ngày 27 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. CúpThăng Long là hình thức khen thưởng của UBND Thành phố đối với các doanh nghiệpcó thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cựccho sự phát triển Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy chế này quy định về đốitượng, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng Cúp Thăng Long.

Điều 3. Đối tượng xét tặng

Tất cả các loại hình doanh nghiệp,hợp tác xã (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh và thực hiệnnghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn thànhphố Hà Nội.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÚP THĂNG LONG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng CúpThăng Long:

1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

a) Doanh nghiệp có mức tăng trưởngliên tục trong hai năm, tốc độ tăng doanh thu hàng năm phải đảm bảo mức tăngbình quân chung theo ngành nghề từ 10% trở lên (đối với doanh nghiệp có từ 300lao động trở xuống phải tăng từ 15%trở lên).

b) Lợi nhuận trước thuế năm sau cao hơnnăm trước 10%.

c) Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchNhà nước và các khoản nộp khác theo chế độ Nhà nước quy định, năm sau nộp caohơn năm trước 10% trở lên.

d) Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốnchủ sở hữu đạt từ 8% trở lên.

đ) Không có nợ phải trả quá hạn và cóhệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 1 trở lên.

e) Các hoạt động không vi phạm cácquy định pháp luật hiện hành.

2. Về lĩnh vực khoa học, công nghệ:có áp dụng các hình thức quản lý chất lượng tiên tiến, đổi mớicông ngh, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

3. Về lao động và môitrường lao động: 100% người lao động được đóng bảo hiểmxã hội theo quy định; đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện,thu nhập năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên, thu nhập bình quân không dưới3 lần mức lương tối thiểu hiện hành (riêng các doanh nghiệp nông nghiệp, HTXkhông dưới 2 lần mức lương tối thiểu). Môi trường lao động, rác thải, nướcthải, khí thải thực hin đúng quy định hiện hành, đảm bảo antoàn không để xy ratai nạnnghiêm trọng, phòng chống cháy nổ.

4. Về tổ chức Đảng, đoàn th:

a) Doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cảCông ty cổ phần Nhà nước chi phối, Công ty TNHH nhà nước một thành viên) có tổchức Đảng, đoàn thể. Tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoànthể hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.

b) Các loại hình doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có tổ chứcCông đoàn. Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.

5. Về công tác từ thiện xã hội: Doanh nghiệp tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Tổng mức tham gia công tác từ thiện xã hội (trong và ngoài Thànhphố)từ 30 triệu đồng một năm trở lên.

6. Về công tác thi đua,khen thưởng: Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia tích cựccác phong trào thi đua do Thành phố phát động. Trong thời gian xét tặng, doanhnghiệp được tặng ít nhất một danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng củaTrung ương hoặc thành phố (doanh nghiệp tư nhân được tặng giấy khen của sở,ngành, quận, huyện).

7. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài) có sản phẩm chất lượng, uy tín vàđược bình chọn tại các cuộc thi, hội chợ trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp đủ 7 tiêu chuẩn trên sẽđược xét chọn để tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp đặc biệt Hội đồng tư vn có báo cáo đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Cúp.

Chương 3.

THỦ TỤC HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

Điều 5. Thủ tục hồ sơ đề nghị xéttặng

Cúp Thăng Long được xét tặng hàng nămvào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Hồ sơ đăng ký đề nghị xéttặng gồm:

1. Công văn của cấp trên đơn vị đềnghị UBND Thành phố xét tặng Cúp Thăng Long (theo Hướng dẫn số 166/BTĐ-HCTH ngày 18/11/2006 của Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố về tuyến trình và thủ tụchồ sơ khen thưởng);

2. Báo cáo thành tích 2 năm của đơnvị (theo mẫu).

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Thành lập Hội đồng tư vấn xét tặngCúp Thăng Long gồm: Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố, Liên đoàn Lao động Thànhphố, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cụcthuế, Cục Thống kê và một số sở chuyên ngành khác liênquan. Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, PhóGiám đốc Sở Thương mại là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

2. Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phốlà cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn căn cứ vào từng lĩnh vực xét tặng để mờicác sở, ngành liên quan tham gia Hội đồng tư vấn.

3. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xemxét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt độngsản xuất kinh doanh để đề nghị UBND Thành phố tặng Cúp Thăng Long. Các thànhviên Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét, đánhgiá, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu, xứng đáng tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Hội đng tư vấn báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết đnh.

Chương 4.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hình thức khen thưởng

Doanh nghiệp được tặng Cúp Thăng Long:

1. UBND Thành phố tặng Cúp, Bằng côngnhận và kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể hàng năm,Ban Thi đua-Khen thưởng đề xuất, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

2. Tôn vinh, biểu dương, tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin của Thành phố.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Cúp Thăng Long được tổ chức xéttặng hàng năm. Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, UBND Thành phố sẽ quyết địnhsố lượng Cúp tặng.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vềbáo cáo thành tích. Doanh nghiệp bị thu hồi Cúp nếu phát hiện thấy thành tíchtrong báo cáo không đúng sự thật.

3. Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phốphối hợp Sở Thương mại và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chếnày. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu xét thấy còn có những điều chưa phùhợp, Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung.

Đơn vị chủ quản
Đơn vị báo cáo thành tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày tháng năm 200

BÁOCÁO THÀNH TÍCH

Đềnghị xét tặng Cúp Thăng Long

1. Một số thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa ch:sthuế:

- Điện thoại số: Fax:

- Ngày tháng năm thành lập:

- Tổng số cán bộ công nhân viên:

- Chức năng sản xuất, kinh doanhchính:

- Tóm tắt quá trình phát triển,

2. Các danh hiệu thi đua và hình thứckhen thưởng của doanh nghiệp trong thời gian đề nghị khen thưởng.

3. Thành tích của doanh nghiệp.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng CúpThăng Long gồm 7 nội dung để báo cáo thành tích. Báo cáo thành tích cần sử dụngphương pháp so sánh, phương pháp phân tích, sơ đồ, biểu đồ để nêu bật được nhữngcố gắng, thành tích của đơn vị. Đặc biệt chú ý các giải pháp, biện pháp, cácứng dụng tiến bộ trong quản lý, khoa học, công nghệ để đưa doanh nghiệp pháttriển.

Báo cáo theo biểu bảng (trang sau).

TT

Nội dung

Đơn vị

Năm 2005

Năm 2006

Ghi chú

Thực hin

Tỷ lệ % 2005/2004

Thực hiện

Tỷ lệ (%) 2006/2005

1

Tổng số CBCNV

Người

2

Doanh thu

Tr đồng

3

Lơi nhuận trước thuế

Tr đng

4

Vốn chủ sở hữu

Tr đồng

5

Nộp ngân sách

Tr đồng

6

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu

(%)

7

Nợ phải trả quá hạn

Tr đồng

8

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hn

9

Thu nhập bình quân

Tr đồng/ ng/tháng

10

Tham gia công tác từ thin xã hi

Tr đồng

11

Vi phạm pháp luật

Ghi ở phần này có hoặc không

12

ng dụng KHCN

Ghi ở phần này, chỉ nêu ứng dụng KHCN tiêu biểu.

13

Đóng bảo hiểm XH được bao nhiêu % người lao động.

(%)

14

Tổ chức Đảng

Ghi ở phần này, Có phải là Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh không.

15

Tổ chức đoàn thể

Ghi ở phần này, được khen thưởng hình thức nào.

16

Khen thưởng của đơn vị.

Ghi ở phần này, được khen thưởng hình thức nào.

17

Sản phẩm có uy tín

Ghi ở phần này, ghi tên sản phẩm uy tín.

Tổ chức Đảng (nếu có) hoặc Công đoàn(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Giám đốc Doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)