HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 105-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THI HÀNH ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆPQUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14/7/1960;
Xét nhu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Banchỉ đạo Trung ương thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

Điều 2: Ban chỉ đạo Trungương thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh có nhiệm vụ giúp Thườngvụ Hội đồng Chính phủ:

1. Đặt kế hoạch triển khai việcthực hiện điều lệ xí nghiệp và thường xuyên chỉ đạo việc thi hành điều lệ xínghiệp theo tinh thần và nội dung nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Trung ươngĐảng và nghị quyết số 37-CP ngày 09/02/1978 của Hội đồng Chính phủ.

2. Chỉ đạo việc nghiên cứu cácchế độ, chính sách nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc quản lý đã ghi trong điều lệxí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

3. Sơ kết, tổng kết việc thihành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

Điều 3: Thành phần Banchỉ đạo Trung ương thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh gồm có:

1. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó thủ tưởng

Trưởng ban

2. Đồng chí Đoàn Trọng Truyến, phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế

Phó trưởng ban thường trực

3. Đồng chí Hồng Kỳ, Phó chủ nhiệm văn phòng phủ thủ tướng

-nt-

4. Đồng chí Nguyễn Chánh, Phó chủ nhiệm văn phòng phủ thủ tướng

-nt-

5. Đồng chí Chế Viết Tấn, đại diện Ủy ban kế hoạch Nhà nước

Ủy viên

6. Đồng chí Võ Trí Cao, đại diện Bộ Tài chính

Ủy viên

7. Đồng chí Vũ Oanh, đại diện Ban tổ chức Trung ương Đảng

Ủy viên

8. Đồng chí Trần Điệp, đại diện Ban công nghiệp Trung ương

Ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Tam Ngô, đại diện Tổng công đoàn Việt Nam

Ủy viên

Điều 4: Giúp việc Ban chỉđạo Trung ương thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh có một tổchuyên viên, gồm cán bộ biệt phái của một số cơ quan, đặt trong Văn phòng Phủthủ tướng.

Điều 5: Đồng chí Chủnhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng và các đồng chí có tên trên đây chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị