ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43, 115, 96 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm củatổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ- UBDT, ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ công văn số 763/U BDT-KHTC, ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và xây dựng đề án tự chủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung đề án các đơn vị sự nghiệp công lập có tên sau đây:

- Nhà Khách Dân tộc

- Báo Dân tộc và Phát triển

- Tạp chí Dân tộc

- Trung tâm Thông tin

- Trường Cán bộ Dân tộc

- Viện Dân tộc

Phụ lục hội đồng gồm các thành viên có danh sách kèm theo và không thể tách rời quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nội dung đề án các đơn vị sự nghiệp công lập, tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành quyết định cho các đơn vị sự nghiệp tại Điều 1.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng các vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CN
UB (để b/c);
- TT
, PCN Hà Hùng;
- TT, PCN Phan Văn Hùng;
- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;
- Website UBDT;
- Lưu VT, Vụ TCCB (03); Vụ KHTC (06).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

DANH SÁCH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43, 115, 96 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBDT , ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Báo Dân tộc và Phát triển.

- Tạp chí Dân tộc.

STT

Họ và tên

Học vị, chức vụ công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nông Quốc Tuấn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Bùi Xuân Điền

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông Lý Bình Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

4

Ông Trần Minh Nghĩa

Chuyên viên Vụ TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Đức Nhật

Phó Phòng TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

6

Ông Phạm Hồng Nhung

Chuyên viên Chính vụ KHTC, UBDT

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên Vụ TCCB, UBDT

Ủy viên

8

Bà Vũ Hoàng Anh

Chuyên viên chính Vụ KHTC, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

9

Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh

Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

DANH SÁCH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43, 115, 96 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBDT , ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Khách Dân tộc

STT

Họ và tên

Học vị, chức vụ công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Hà Hùng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Bùi Xuân Điền

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông Lý Bình Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

4

Ông Trần Minh Nghĩa

Chuyên viên Vụ TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Đức Nhật

Phó Phòng TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

6

Ông Phạm Hồng Nhung

Chuyên viên Chính vụ KHTC, UBDT

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên Vụ TCCB, UBDT

Ủy viên

8

Bà Vũ Hoàng Anh

Chuyên viên chính Vụ KHTC, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

9

Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh

Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

DANH SÁCH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỀ ÁN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43, 115, 96 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBDT , ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trung tâm Thông tin.

- Viện Dân tộc.

- Trường Cán bộ dân tộc.

STT

Họ và tên

Học vị, chức vụ công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Phan Văn Hùng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Lê Sơn Hải

Tiến sĩ luật kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông Lý Bình Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

4

Ông Trần Minh Nghĩa

Chuyên viên Vụ TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Đức Nhật

Phó Phòng TCHCSN, Bộ Tài chính

Ủy viên

6

Ông Phạm Hồng Nhung

Chuyên viên Chính vụ KHTC, UBDT

Ủy viên

7

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên Vụ TCCB, UBDT

Ủy viên

8

Bà Triệu Kim Dung

Chuyên viên chính Vụ KHTC, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

9

Bà Vũ Phương Lan

Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên