ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.

BT01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

1

Nghị quyết

27/2010/NQ-HĐND

24/12/2010

Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực toàn bộ do bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

2

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định về đối tượng vận động, mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/7/2018

3

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hết hiệu lực do đã được quy định trong Nghị quyết

31/12/2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

13/02/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do đã được quy định trong Quyết định

31/12/2018

2

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/Q Đ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức tỉnh Ninh Bình

20/01/2018

3

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

08/5/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

16/4/2018

4

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

03/4/2015

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2018/Q Đ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/6/2018

5

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

02/10/2012

Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

10/8/2018

6

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

26/3/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

20/8/2018

7

Chthị

07/2011/CT-UBND

30/9/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

05/10/2018

8

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/10/2018

9

Quyết định

26/2015/Q Đ-UBND

24/8/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

05/11/2018

10

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

17/12/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể Danh thắng Tràng An

Hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

05/11/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

1

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND

04/8/2016

Quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của tỉnh Ninh Bình

Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình

01/8/2018

2

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND

14/12/2016

Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở các vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

Điểm b Khoản 2 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

01/8/2018

3

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND

15/3/2017

Quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020

Khoản 3 Điều 1

Hết hiệu lực do bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2017/NQ- HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020

27/4/2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

19/9/2014

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Khoản 5 Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do bị sửa đổi bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình.

16/8/2018